Dziś jest: Poniedziałek 02 sierpnia 2021, Imieniny: Euzebiusza, Gustawa .
Świadczenia rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2017

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny

Kwota kryterium dochodowego wynosi:

674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Wysokości zasiłków rodzinnych:

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Komu przysługuje?

     ·  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
·  opiekunowi faktycznemu dziecka;
·  osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia  lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka 

w wysokości 1000.00 zł jednorazowo

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

w wysokości 400.00 zł miesięcznie

 • samotnego wychowywania dziecka 

w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

w wysokości 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

w wysokości 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 • rozpoczęcia roku szkolnego 

w wysokości 100,00 zł jednorazowo na dziecko

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) 

w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) 

w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe