Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2021-07-08

Ogłoszenie o rozpoczęciu otwartego naboru wniosków o powierzenie Grantów na zakup i montaż Instalacji OZE na potrzeby budynków indywidualnych mieszkalnych

Szanowni Państwo,

Z dniem zamieszczenia niniejszej informacji tj. 08.07.2021 roku, ogłaszamy rozpoczęcie otwartego naboru wniosków o powierzenie Grantów na zakup i montaż Instalacji OZE na potrzeby budynków indywidualnych mieszkalnych. Nabór wniosków potrwa do dnia 23.07.2021 roku (piątek), każdy wniosek, który wpłynie po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

W ramach prowadzonego postępowania, w pierwszej kolejności ocenie będą podlegały wnioski Grantobiorców, którzy podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu złożyli stosowne ankiety w formie papierowej, a tym samym zostali wstępnie zakwalifikowani do projektu.

Na co mogę otrzymać dofinansowanie:

Wariant A - Instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej.
Wariant B - Instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u. (centralna woda użytkowa).
Wariant C - Instalacja hybrydowa – Instalacja fotowoltaiczna połączona z Instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.

Jaka wysokość dofinansowania:

W ramach Grantu przyznawane będzie dofinansowanie o wartości nie przekraczającej 65% kosztów kwalifikowalnych, przy czym wybierając instalację w Wariancie C (instalacja hybrydowa), Burmistrz Szczuczyna przyzna dodatkowe dofinansowanie z Budżetu Gminy Szczuczyn o wartości 10% kosztów kwalifikowalnych.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o przyznanie grantu (prawidłowo wypełniony) + oświadczenie współwłaściciela (jeśli dotyczy),
 2. wniosek o udzielenie dotacji z Budżetu Gminy (w przypadku hybrydy solar+fotowoltaika),
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 4. rachunki za energię elektryczną lub/i inne dokumenty potwierdzające zużycie energii elektrycznej za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za pełny rok (brak wszystkich rachunków lub/i innych dokumentów będzie skutkować negatywną oceną Wniosku o przyznanie Grantu). W przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwana w danym budynku jest krótszy, należy przedłożyć rachunki i/lub inne dokumenty za faktyczny okres użytkowania, wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego - dotyczy montażu Instalacji fotowoltaicznej,
 5. pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Co składa się na koszty kwalifikowalne:

 • zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) i/lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne),
 • przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
 • wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV), - koszty przygotowawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych brutto:

 • dla fotowoltaiki o maksymalnej mocy do 5 kWp (moc paneli nie może przekroczyć 4,99kWp) – zaś koszt 1 kWp nie może być wyższy niż 5 000,00 PLN, wartość przekraczająca wskazaną kwotę będzie kosztem niekwalifikowalnym;
 • dla Instalacji kolektorów słonecznych:

  • 1 - 3 osób, zbiornik 200l + kolektory – maksymalnie 9 000,00 PLN,
  • 4 - 5 osób, zbiornik 300l + kolektory – maksymalnie 12 000,00 PLN,
  • 6 i więcej osób, zbiornik 400l + kolektory – maksymalnie 15 000,00 PLN.

Jakie dokumenty do prawidłowego rozliczenia:

 • kopia umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami (jeżeli podpisano),
 • kopia dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych i technologicznych związanych z Instalacją OZE,
 • kopia kosztorysu powykonawczego zawierającego informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego,
 • oryginał Protokołu odbioru Instalacji OZE podpisanego przez wykonawcę, Grantobiorcę oraz Inspektora nadzoru powołanego przez Grantodawcę,
 • atesty i certyfikaty na panele oraz inwerter (dotyczy instalacji fotowoltaicznych),
 • badania elektryczne powykonawcze (dotyczy instalacji fotowoltaicznych),
 • kopia poprawnie wystawionego dowodu księgowego (faktury/rachunku) potwierdzającego zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się̨ na kompletną Instalację OZE,
 • kopia wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy Instalacji OZE,
 • kopia podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem złożenia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dotyczy instalacji fotowoltaicznej),
 • kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy,
 • kopia pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy,
 • oświadczenie w sprawie przeprowadzonego wyboru wykonawcy Instalacji OZE (wzór Oświadczenia stanowi załącznik do Wniosku o wypłatę Grantu),
 • oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania (wzór Oświadczenia stanowi załącznik do Wniosku o wypłatę Grantu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektów ekologicznych.

Kiedy mogę wykonać instalację, a kiedy nie:

Wykonanie Instalacji OZE możliwe jest również na lub w budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkały do momentu złożenia wniosku o wypłatę Grantu (szacowany termin podpisania pierwszych umów to 07 – 08.2021 r., zaś termin rozliczenia do 12.2022r.).

Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w Projekcie grantowym pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe niezawierające składników azbestu.

Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza i rolnicza. Spełnienie ww. warunku będzie przedmiotem kilkukrotnej weryfikacji przez Grantodawcę.

Wyklucza się udział w Projekcie grantowym Grantobiorcę, który na dzień ubiegania się o Grant oraz na dzień udzielenia wsparcia, tj. podpisania Umowy o powierzenie Grantu posiada zaległe zobowiązania finansowe wobec Gminy Szczuczyn i jej jednostek oraz instytucji podległych Gminie (np. podatek rolny/od nieruchomości, podatki za wywóz śmieci i inne opłacane na rzecz Gminy). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do Projektu. Spełnienie przedmiotowego warunku będzie przedmiotem dwukrotnej weryfikacji na etapie ubiegania się o Grant (Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia, którego prawdziwość zostanie zweryfikowana na podstawie danych będących w dyspozycji Grantodawcy).

Wszelkie szczegóły zawarto w Regulaminie wyboru Grantobiorców oraz realizacji Projektu grantowego. 

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1143

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe