Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2020-09-02

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI SZCZUCZYN

    Dnia 23.03.2020r. Gmina Szczuczyn ogłosiła przetarg nieograniczony na zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Szczuczyn”. Jest to jedna z największych inwestycji, nad którą Referat Rozwoju i Inwestycji ma przyjemność pracować. Zadanie zostało podzielone na dwie części, I część dotyczyła zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, natomiast II dostawy i montażu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem, w sumie do ostatecznego terminu składania ofert, tj. 11.05.2020r. wpłynęło 9 ofert. Po wnikliwej ocenie złożonych ofert na ww. zadanie zostali wyłonieni Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja – część I oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System Sp. z o.o – część II, z którymi została podpisana umowa. Termin zakończenia całości zadania przypada na 31.08.2023r.

    Szacowana wartość planowanej inwestycji w momencie składania wniosku wyniosła 19 000 000,00 zł, w tym ponad 13 000 000,00 zł stanowiła kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2: Ochrona wody i gleb. Ostatecznie zadanie zostanie zrealizowane za kwotę sięgającą blisko 14 500 000,00 zł, z czego 10 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie.

    Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej przeprowadzana będzie w ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej oraz Sportowej. Natomiast przebudową sieci wodociągowej objęte zostaną następujące ulice : Kilińskiego, Przelotowa, Krzywa, Sobieskiego i Łomżyńska. W skład planowanej inwestycji wchodzić będzie również przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w miejscowości Szczuczyn, modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków oraz istniejących przepompowni. Dzięki realizacji projektu stopień skanalizowania gminy sięgnie aż 96 %.

    Głównym celem realizacji przez Gminę danej inwestycji jest chęć poprawy gospodarki ściekami na terenie aglomeracji Szczuczyn poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych przez mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu. Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie stałej produkcji wody wodociągowej o parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, co uda się osiągnąć dzięki przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Szczuczynie. Natomiast modernizacja istniejącego już systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta pozytywnie wpłynie na środowisko.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 579

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe