Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
RPO WP 2014-2020
Opublikowano: 2022-12-14

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI SZCZUCZYN

 

    Zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, jest w trakcie realizacji od 27 maja 2020r. To jedna z największych inwestycji, nad którą Referat Rozwoju i Inwestycji ma przyjemność pracować, ale i największa jak do tej pory realizowana przez Gminę Szczuczyn.

    Szacowana wartość planowanej inwestycji w momencie składania wniosku wyniosła blisko 19 000 000,00 zł, w tym ponad 13 000 000,00 zł stanowiła kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.2: Ochrona wody i gleb. Ostatecznie zadanie jest realizowane na kwotę sięgającą blisko 15 000 000,00 zł, z czego prawie 11 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie.

    Obecnie prace związane z kanalizacją sanitarną są prowadzone na ulicy: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, zaś w najbliższym czasie rozpoczną się roboty w ulicach: Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej oraz Sportowej. Natomiast przebudową sieci wodociągowej objęte zostaną następujące ulice: Kilińskiego, Przelotowa, Krzywa, Sobieskiego i Łomżyńska. W skład inwestycji wchodzi również przebudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w miejscowości Szczuczyn (roboty wykonano w 2021r.), modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków (do wykonania 2023r.) oraz istniejących przepompowni. Dzięki realizacji projektu stopień skanalizowania gminy sięgnie aż 96 %.

    Łącznie z pracami dotyczącymi w/w zadania realizowany jest projekt polegający na przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników i wjazdów na ulicach: Grunwaldzkiej, Kilińskiego i Łomżyńskiej. Dzięki temu udało się odtworzyć nawierzchnie ulic na całych odcinkach wskazanych wyżej ulic. Prace związane z kanalizacją deszczową nie są powiązane z projektem, jak i z jego kosztami. Wskazana kanalizacja deszczowa realizowana jest proporcjonalnie przez Starostwo Powiatowe i Gminę Szczuczyn.

    Głównym celem realizacji przez Gminę danej inwestycji jest chęć poprawy gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Szczuczyn poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych przez mieszkańców, po zakończeniu realizacji projektu. Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie stałej produkcji wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, co udało się osiągnąć dzięki dokonanej przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Szczuczynie.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 86

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe