Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-08-11

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia GPR

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

Jednocześnie na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. Burmistrz Szczuczyna informuje, iż w związku z Uchwałą z 9 czerwca 2017r. Rady Miejskiej w Szczuczynie NR 244/XXXIII/17 w sprawie przystąpienia gminy Szczuczyn do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji na temat przygotowanego projektu Uchwały oraz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 

- mieszkańcy gminy Szczuczyn,

- mieszkańcy wyznaczonych Podobszarów  rewitalizacji (miasto Szczuczyn: ul Falkowskiego, Kilińskiego, Łomżyńska, Plac 1000-lecia oraz mieszkańcy Niećkowa) oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Materiały tj. projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 i je załącznik - projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , Referatu Rozwoju i Inwestycji

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 11 sierpnia do 11 września 2017 roku w formie:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie www Urzędu oraz na stronie BIP w zakładkach Rewitalizacja. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

    1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl,  aromaniuk@um.szczuczyn.pl
    2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
    3. bezpośrednio do Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.

2.                  Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie najważniejszych zagadnień  zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Uchwale a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3.                  Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w Referacie Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Uchwały oraz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023. 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1610

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe