Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2017-04-26

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

 

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 

- mieszkańcy Gminy,

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 kwietnia do 26 maja 2017 roku w formie:

 

1.            Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a.            drogą elektroniczną na adres e-mail: aromaniuk@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

b.            drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”

c.            bezpośrednio do pokoju nr  10 w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.

 

2.            Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn a także przedstawienia uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

 

3.            Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w pok. nr 10  w godzinach pracy Urzędu.

 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn wraz z załącznikami, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

 

- na stronie internetowej Gminy  www.test.um.szczuczyn.pl   w zakładce Rewitalizacja

- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , pok. nr 10  w godzinach pracy urzędu.

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1760

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe