Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-01-16

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Szczuczyn 16.01.2018

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu skorygowanej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do poprawionej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz skorygowanych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

- mieszkańcy Gminy,
- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 16 stycznia do 14 lutego 2018 roku w formie:

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: aromaniuk@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”
c. bezpośrednio do pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Szczuczyn a także przedstawienia uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu. Materiały tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy wraz z załącznikami (mapami), skorygowana diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
- na stronie internetowej Gminy www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja
- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały i skorygowanej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1842

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe