Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-04-25

RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Szczuczyn 10.04.2018r.

RAPORT
z konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

I. PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 5 i 6 i oraz art. 17 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w związku z Uchwałą 301/XLI/18 - w sprawie przystąpienia gminy Szczuczyn do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017 – 2023 Burmistrz Szczuczyna przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

II. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu uchwały zmieniającej oraz jej załącznika – skorygowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

III. TERMIN KONSULTACJI

Konsultacje społeczne w/w projektu Uchwały przeprowadzone były w terminie od 2 marca do 2 kwietnia 2018 r.

IV. PRZEBIEG KONSULTACJI

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem – skorygowanym Gminnym Programem Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 poddano konsultacjom społecznym w terminie od 2 marca do 2 kwietnia 2018 r.

Materiały tj. projekt Uchwały zmieniającej i jej załącznik – poprawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny zamieszczono na 7 dni przed ich rozpoczęciem:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja
 • w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Referacie Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Przeprowadzone były w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 2. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w dniu 27 marca 2018 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie umożliwiającego omówienie propozycji projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem – skorygowanym Gminnym Programem Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji ewentualnych zmian w formie dyskusji. Na spotkaniu wzięło udział łącznie 5 przedstawicieli interesariuszy (mieszkańcy, urzędnicy, a także pracownicy podległych jednostek organizacyjnych).
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, Referacie Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

V. UWAGI ZGŁASZANE NA ETAPIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono następujące wnioski i uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 wraz z załącznikiem – Gminnym Programem Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023:

Uwagi zgłoszone w formie papierowej na formularzu konsultacyjnym: brak

Uwagi, opinie, propozycje zgłoszone 27 marca 2018 r. na spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami:

 1. Program zawiera wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów rewitalizacyjnych a brak jest wskaźników rezultatu dla samego Programu - dodano tabelę z kluczowymi wskaźnikami monitorującymi zmiany w obszarze rewitalizacji po zrealizowaniu projektów wskazanych w Programie Rewitalizacji.
 2. Czy diagnoza musi być załącznikiem do Programu Rewitalizacji? - Nie, diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji w gminie Szczuczyn nie musi być załącznikiem do Programu Rewitalizacji, gdyż funkcjonuje jako odrębny dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie. W związku z tym została usunięta jako załącznik do GPRu.
 3. Str. 3 dokumentu Programu – jest napisane iż w Niećkowie będzie prowadzona rewitalizacja. Jest to oczywisty błąd pisarski gdyż Niećkowo nie wchodzi obecnie w obszar zdegradowany i do rewitalizacji– omyłka została skorygowana.
 4. Str. 77 dokumentu Programu - Nie ma potrzeby ponownego wypisywania wskaźników które były użyte do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji gdyż zostały one już opisane w tym samym dokumencie w tabeli nr 1. Proponuje się sunięcie wskaźników ze strony 77 – propozycja pozytywnie rozpatrzona.
 5. Propozycja aby w działaniach uzupełniających w ramach Programu dopisać rozwój w oparciu o specjalna strefę ekonomiczną, działania nakierowane na rewitalizację zbiornika retencyjnego oraz pustostanów, dostosowanie i rozwój przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, działania w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i socjalnego – wszystkie propozycje zostały uwzględnione i naniesione do dokumentu Programu Rewitalizacji.

Uwagi ustne do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie – brak

Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1222

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe