Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Rewitalizacja
Rewitalizacja
Opublikowano: 2018-03-02

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023

 

Zgodnie z art. 23 w nawiązaniu do art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566) Burmistrz Szczuczyna zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 

Jednocześnie na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. Burmistrz Szczuczyna informuje, iż w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie  298/XLI/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczuczyn (Dz. Urz.Woj. Podl. poz. 1015) rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu skorygowanego Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji na temat przygotowanego projektu Uchwały oraz projektu skorygowanego  Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 

- mieszkańcy gminy Szczuczyn,

- mieszkańcy wyznaczonego obszaru  rewitalizacji Szczuczyn Centrum (miasto Szczuczyn: Kilińskiego, Krzywa, Łomżyńska, Plac 1000-lecia, Senatorska oraz Sienkiewicza) oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Materiały tj. projekt Uchwały zmieniającej i jej załącznik – poprawiony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Szczuczyn na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja

- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , Referatu Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 marca do 2 kwietnia 2018 roku w formie:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie www Urzędu oraz na stronie BIP w zakładkach Rewitalizacja. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl,  aromaniuk@um.szczuczyn.pl
    2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
    3. bezpośrednio do Referatu Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.
  1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie najważniejszych zagadnień  zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz w Uchwale a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w Referacie Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w godzinach pracy Urzędu.

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 Logotyp_rewitalizacja

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1423

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe