Dziś jest: Poniedziałek 02 sierpnia 2021, Imieniny: Euzebiusza, Gustawa .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Przemoc
Przemoc
Opublikowano: 2021-06-10

Razem przeciw przemocy

    Szkoła Podstawowa w Szczuczynie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie, Komendą Powiatową Policji w Grajewie - Wydziałem Prewencji oraz Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn zrealizowała projekt pod nazwą „Razem przeciw przemocy”. Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz domowej.

więcej

Dane teleadresowe podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PORADACH PSYCHOLOGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, iż w ramach Punktu Konsultacyjnego
w każdą środę od godz. 17.00
w budynku Biblioteki Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn można skorzystać
z bezpłatnych porad psychologicznych.

Baza jednostek

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa:

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/2B7AC770-0666-4050-A1A8-1B804253DDB9/0/rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_2017.pdf

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia:

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/623410B4-A752-4D9A-8D00-6026F6785C63/0/rejestr_placowek_20180215.pdf

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/57FA913C-2CCF-4780-BFC3-FB96C16F3265/0/baza_teleadresowa_NGO_2018.pdf

Zespoły interdyscyplinarne – baza teleadresowa 2018:

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/FC4F728A-D129-42CD-8ED0-16303032F10C/0/Zespoły_Interdyscyplinarne__baza_teleadresowa_2017.pdf

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"

    Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.  

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002
(czynną całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

    Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

    Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12
(środy w godzinach 10-13)

- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info 

Przemoc

    Celem działania pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji społecznych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. W związku z tym pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku przemocy w rodzinie, co zostało określone w art. 7 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się zwykle w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mogą jednak sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich lub z niej wynikać, ale nie zawsze taki związek musi wystąpić. W strukturach lokalnych działające ośrodki pomocy społecznej, są też wsparciem dla działalności zespołu interdyscyplinarnego.

    Pracownicy socjalni w wielu przypadkach jako pierwsi otrzymują informację o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie (określani są jako pracownicy „pierwszego kontaktu ”). Informacja taka może dotrzeć do pracownika socjalnego:

 • Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • Podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie,
 • Poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych
 • W wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów , pracodawców , znajomych lub innych świadków).

    Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym, w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik ośrodka pomocy społecznej:

 1. przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby:,
 2. przygotowuje kompleksowy plan pomocy,
 3. monitoruje efekty podjętych działań,
 4. pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 5. udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,
 6. udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 7. w uzasadnionych przypadkach proponuje:
  • pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
  • pomoc rzeczową np. poprzez przekazanie odzieży, żywności;
 8. informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym
 9. wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej w tym możliwości otrzymania schronienia , np. w schroniskach , hotelach, ośrodkach
 10. w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;
 11. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 12. może wskazywać punkty informacyjne;
 13. współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

    Podstawą działania i istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Oznacza to, że w każdej gminie, bez względu na jej rozmiar i posiadane środki finansowe, musi istnieć taki zespół.

    Zadania zespołu interdyscyplinarnego muszą być (zgodnie z art. 9b ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Ogólnym zadaniem zespołu ma być integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli (specjalistów różnych służb i instytucji) wchodzących w skład zespołu.

Zadania zespołu obejmują m.in.:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • kuratorów sądowi
drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe