Dziś jest: Niedziela 20 września 2020, Imieniny: Filipa, Eustachego .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2020 roku
Data obowiązywania: 2020-09-10 - 2020-10-15

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż: Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Spokojnej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE  O  USTNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM z dnia 10 września 2020 roku.

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

 

 1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Spokojnej w Szczuczynie:

- działka o nr geod. 1163/68 o pow. 0,0328 ha, KW LM1G/00018758/2,

- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,

- wg rodzaju użytków działka oznaczona symbolem: dr – drogi,

 • nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Szczuczyna pomiędzy ul. Spokojną i ul. Słoneczną, posiadającymi nawierzchnię utwardzoną. Oddalona (w linii prostej): ok. 200 m od kościoła, ok. 323 m od Placu 1000-lecia, przy którym zlokalizowane są placówki handlowo-usługowe, bank, ośrodek zdrowia oraz siedziba władz samorządowych. Ma kształt wąskiego prostokąta. Od strony północnej graniczy z ul. Spokojną, od strony południowej z ul. Słoneczną, zaś od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z niezabudowanymi nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do nieruchomości bardzo dobry dojazd od ul. Spokojnej i ul. Słonecznej. Nieruchomość niezabudowana. Teren nieruchomości płaski, zakrzewiony, porośnięty roślinnością ruderalną, od strony wschodniej ogrodzony. Działka położona jest w zasięgu mediów: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa.
 • zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Szczuczyna nieruchomość znajduje się w kompleksie urbanistycznym oznaczonym symbolem „B1-19MN strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto by uchwałę o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy.
 • nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

 

cena wywoławcza netto – 13 369,00 złotych.

Warunki przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października (czwartek) 2020 r. o godz.1200 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy Placu 1000-lecia 23 w Szczuczynie, pokój nr 15 - sala konferencyjna I piętro.
 2. Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 2 500,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 140,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacić na konto urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 9 października b.r. włącznie, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 5. Do wylicytowanej kwoty dodany zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 6. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów podziału geodezyjnego w kwocie 1 800,00 zł., wyceny nieruchomości w wysokości 500,00 zł., oraz należnych opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
 7. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
 8. Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać w tut. urzędzie, pokój nr 8, tel. 86 273-50-80 wew. 226.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 44

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe