Dziś jest: Poniedziałek 01 czerwca 2020, Imieniny: Jakuba, Justyna Dzień Dziecka .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2018 roku
Data obowiązywania: 2018-04-27 - 2018-05-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 971/4, 969/31, 968/1 w Szczuczynie

Ogłoszenie nr 551914-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 971/4, 969/31, 968/1 w Szczuczynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 45001055300000, ul. ul. Sienkiewicza 15 , 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 272 50 25, e-mail wpkszczuczyn1992@interia.pl, faks 86 273 53 20.

Adres strony internetowej (URL): www.um.szczuczyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Komunalna spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczuczyn.pl bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie

Adres: ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 971/4, 969/31, 968/1 w Szczuczynie

Numer referencyjny: WPK-TBS. 271.1.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie przewiduje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 15 lokalami komunalnymi oraz zapleczem technicznym w postaci węzła cieplnego. Obiekt nieregularny w kształcie oparty w rzucie na literze L nie będzie podpiwniczony. Obiekt projektuje się jako trzykondygnacyjny, z czego trzecią kondygnację stanowić będzie poddasze użytkowe. Całość ma być wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej. Program funkcjonalny projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zakłada wydzielenie 15 mieszkań, w tym pięciu mieszkań jednopoziomowych i 10 dwupoziomowych. W rzucie przyziemia dodatkowo planuje się wydzielenie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego obsługującego cały budynek. Wszystkie mieszkania posiadają dostęp bezpośrednio z zewnątrz budynku. Dojście na piętro zapewnione jest poprzez projektowaną galerię zewnętrzną. Galeria i balkony oraz tarasy wykończone. Część parteru została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: - pochylnia zewnętrzna o szerokości pasa ruchu 120cm i nachyleniu 7% z obustronnymi poręczami, między którymi odstęp wynosi 110cm. - 1 mieszkanie na parterze jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Elewacje budynku w kolorze białym i szarym, na fragmentach wykończone tynkiem imitującym deskę szalówkę w kolorze złocisto-brązowym oraz tynkiem w kolorze beżowym. Dach pokryty blacho-dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym, cokół obłożony płytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym. Balustrady zgodnie z dokumentacją techniczną. W zakres inwestycji wychodzi dodatkowo: - wykonanie przyłącza wodociągowego, - rozbudową istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, - wykonanie przyłącza instalacji ciepłowniczej, - wykonanie zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej od złącza kablowego wraz z montażem tablicy RG+TL wraz z uzyskaniem uzgodnień z PGE Łomża. - utwardzenie dojść, dojazdów i miejsc parkingowych. Wykończenie mieszkań: stan deweloperski tj. - tynki w środku, - ściany wygładzone, pokryte jedną warstwą białej farby, - sufity poddasza z płyt G-K, - zamontowane drzwi wejściowe do mieszkania, - zamontowane okna i parapety (wewnętrzne z konglomeratu i zewnętrzne), - wylewka podłogowa, - instalacja c.o. zamontowane grzejniki wraz z głowicami (w tym w łazienkach) zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, - zamontowane kratki wentylacyjne, - zamontowane zestawy pomiarowe (liczniki zimnej wody), zawory przy spłuczkowe i w miejscu montażu pralki i zmywarki, - zamontowane zabezpieczenia elektryczne, zamontowane dzwonki, gniazdka i włączniki prądowe, gniazdka TV, internetowe, - schody wewnętrzne (w mieszkaniach wielopoziomowych) systemowe wraz z balustradami i stopniami z elementów drewnianych. Roboty należy wykonać podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowę nr 57/2018 z dnia 28.03.2018r. wydane przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy oraz załącznik nr 8 do SIWZ. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108). Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych – minimum 4 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji stalowych i żelbetowych, roboty izolacyjne, wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, układanie kostki brukowej betonowej w okresie realizacji wskazanych robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym wykonania robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych), za każdy ujawniony przypadek. 5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 7. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45210000-2, 45111200-0, 45262300-4, 45320000-6, 45262522-6, 45223100-7, 45421000-4, 45400000-1, 45310000-3, 45332300-6, 45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

Data zakończenia 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1)Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 zadanie inwestycyjne odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości, co najmniej 1 000.000 zł, tj. wykonał, co najmniej 1 budowę lub przebudowę budynku mieszkaniowego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Dysponowanie osobami do realizacji zamówienia : Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 (słownie: jednego) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz posiadającą co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994r. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 2016r. poz. 65) lub z wcześniej obowiązujące przepisy dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946) Zamawiający wymaga, aby każda z wymienionych osób posiadała znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodna komunikację. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych oświadczeń, o których mowa w rozdziale XI pkt 1.1 oraz zobowiązania, o którym mowa w pkt 1.2 ww. rozdziału, metodą – spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny sp

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 987

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe