Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2017 roku
Data obowiązywania: 2017-02-16 - 2017-02-24

Zapytanie ofertowe: na przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Szczuczyn, dn. 16.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności

 

Niniejsze zapytanie ofertowe związane jest z realizowanym przez Gminę Szczuczyn projektem mającym na celu opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

 Projekt jest finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa, w tym 15% ze środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Z uwag na to wszelkie działania podejmowane przez przyszłych Wykonawców z którymi zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, muszą być zgodne z :

- Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (z dn. 02.08.2016 r.),

- Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Zamawiający:

Gmina Szczuczyn

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności wraz ze świadczeniem usługi trenera oraz eksperta ds. rewitalizacji

1.                  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli społeczności lokalnej w wymiarze:

- Komitet Rewitalizacji (10 osób) - szkolenie jednodniowe,

- partycypacja społeczna: 3 dwugodzinne spotkania z mieszkańcami,

- partycypacja społeczna: 3 dwugodzinne spotkania z grupami przedstawicielskimi.

 

Zamawiający zapewnia miejsce szkolenia oraz catering.

Program szkolenia musi zawierać co najmniej wymienione zagadnienia:

- definicja rewitalizacji,

- wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – podstawowe założenia dla planowania procesów rewitalizacji,

- najważniejsze etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,

- analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego oraz przewidywanego do objęcia programem rewitalizacji,

- charakterystyka obszaru, na którym występuje koncentracja zjawisk kryzysowych,

- opis działań mających na celu włączenie społeczności lokalnej do prac nad opracowaniem programu rewitalizacji oraz do przyszłego procesu jego wdrażania i okresowej oceny,

- formy konsultacji społecznych,

- przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy

- przykłady dobrych praktyk w Polsce i zagranicą.

 

2. Termin realizacji

Szkolenie Komitetu Rewitalizacji: marzec 2017 r.

Szkolenie dla mieszkańców oraz dla grup przedstawicielskich: marzec – kwiecień 2017 r.

 

3. Sposób związania z wykonawcą

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zawarta zostanie umowa określająca czas jej trwania, miejsce wykonywania prac, zakres czynności objętych umową, kwotę wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje, że:

 a) w okresie ostatnich 3 lat kompleksowo zorganizował 3 – jednodniowe warsztaty/szkolenia dla przedstawicieli różnych grup społecznych (warunek dopuszczający),

b) w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził kompleksowo przynajmniej 3 – jednodniowe zajęcia warsztatowe/szkolenia dotyczące zagadnień strategiczno-rozwojowych w tym rewitalizacji dla jst.

4.2.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/ nie wykazał, na podstawie dokumentów (referencje, protokoły odbioru, itp.) złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

4.3. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

4.4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

5. Kryteria oceny ofert:

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

2. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą ilość punktów według następujących kryteriów: Kryterium Cena – maksymalna ilość punktów – 70

KC= (CN/COB)*100 pkt * 70 % (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

 Gdzie: KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

 CN - najniższa zaoferowana cena

 COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Przy ocenie powyższego kryterium będzie brana pod uwagę wartość brutto.

Kryterium doświadczenie Wykonawcy – maksymalna ilość punktów – 30

Oceniając doświadczenie będzie brana pod uwagę liczba zorganizowanych przez Wykonawcę warsztatów/szkoleń dla JST dotyczących zagadnień strategiczno-rozwojowych (w tym rewitalizacji), o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Za zorganizowanie warsztatów/szkoleń zostanie przyznana następująca liczba punktów: Wykonawca, który nie zorganizował żadnego warsztatu/szkolenia– oferta podlega odrzuceniu. Wykonawca, który przeprowadził 3 warsztaty/szkolenie – 10 pkt

Wykonawca, który przeprowadził 4 lub 5 warsztatów/ szkoleń – 20 pkt

Wykonawca, który przeprowadził 6 lub więcej warsztatów/szkoleń – 30 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez potrzeby podawania przyczyny.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. W niniejszym postępowaniu – rozpoznaniu cenowym – nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania zasięgnąć można pod numerem telefonu: 86 2735080 p. Anna Romaniuk.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną/za pośrednictwem kuriera na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000- lecia 23, 19-230 Szczuczyn, z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie szkolenia dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej społeczności”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 24.02.2017 r., do godziny 15:00.

2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej faktycznego wpływu do Kancelarii Ogólnej w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

5. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

8. Inne postanowienia

1. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

3. Po zakończeniu procedury nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowo – cenowy

2.      Wzór umowy

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1958

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe