Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-07-06 - 2016-07-12

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn”.

Logotyp_Program_regionalny 

Znak sprawy RI.271.3.1.2016

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w  oparciu o  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: GMINA SZCZUCZYN

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn tel. 862735080, faks 862735081

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia)

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn”.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.        Szczegółowy opis obowiązków, które będą spoczywały na inspektorze nadzoru inwestorskiego branży drogowej został zawarty w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania jako zał. 2.

2.        Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnienia nadzoru inwestorskiego w minimum dwóch branżach: konstukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej.

3.        Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych (ustalono na dzień 30.11.2017r.) i dokonania ostatecznego odbioru robót, a także w okresie obowiązywania rękojmi tj. 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego

4.        Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego.

5.        Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

6.        Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego, kosztorys (po wyborze oferty);

2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych.

2.       Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1.2  muszą być dostarczone przed podpisaniem umowy.

3.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Bogusław Ramotowski pod nr tel. 862735080 w. 216 Faks: 862735081 w. 230; email bramotowski@um.szczuczyn.pl

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: Pn., Wt., Czw., Pt.: 8:30 – 15:30, Śr. 9:00 – 17:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w terminie do dnia 12.07.2016r., lub faksem na nr ………………………………., lub drogą elektroniczną na adres e-mail bramotowski@um.szczuczyn.pl.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonej ofercie, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1673

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe