Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-06-01 - 2019-06-08

Zapytanie ofertowe: Na wykonanie usługi opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczuczyna o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie usługi opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczuczyna

o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro.

 

 1. Dane zamawiającego.

Gmina Szczuczyn

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

Telefon 86 273 50 80

um@szczuczyn.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., oraz warunkami konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (zasady konkursu dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wykonawca powinien przygotować Gminny Program Rewitalizacji z uwzględnieniem powyżej wskazanych aktów prawnych, a także wspierać Zamawiającego w zakresie konsultacji społecznych, konsultacji z właściwymi organami oraz przygotować wzory niezbędnych uchwał.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenia. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (np. program ochrony środowiska, studium uwarunkowań, plan gospodarki odpadami, program gospodarki  wodno-ściekowej, plan rozwoju lokalnego, lokalne strategie rozwoju, plan odnowy miejscowości, plan gospodarki niskoemisyjnej, inne programy sektorowe związane z planowaniem i rozwojem jednostek samorządowych).

Udokumentowanie spełnienia tego warunku powinno nastąpić poprzez przedłożenie wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie minimum trzech z wymienionych dokumentów strategicznych (np. referencje, protokół odbioru, faktura wraz z dowodem opłacenia).

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

 • cena – 60%
 • doświadczenie – 30%
 • potencjał kadrowy– 10%

W przypadku oceny kryterium doświadczenie brana będzie pod uwagę liczba opracowanych w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3 zapytania.

 

W przypadku oceny kryterium potencjał kadrowy brana będzie pod uwagę liczba pracowników merytorycznych posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych przez oferenta. Warunek będzie oceniany na podstawie oświadczenia Oferenta.

 

Brak złożenia dokumentów w ramach kryteriów pozacenowych spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania wyżej wymienionych dokumentów po upływie terminu składania ofert.

 

Punktowa ocena łączna jest sumą ocen punktowych: ceny, doświadczenia i potencjału kadrowego, obliczana według poniższego wzoru:

PO = PC + PD + PK

gdzie:

PO - punktowa ocena łączna,

PC – punktowa ocena kryterium cena, obliczona wg wzoru:

 

cena oferty najtańszej
----------------------------  x 60 pkt
cena oferty badanej

 

PD – punktowa ocena kryterium doświadczenie, obliczona wg wzoru:

 

liczba opracowanych dokumentów strategicznych oferty badanej
-------------------------------------------------------------------------------  x 30 pkt
najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert

 

PK – punktowa ocena kryterium potencjał kadrowy, obliczona wg wzoru:

 

Liczba wykazanych pracowników w ofercie badanej
-----------------------------------------------------------------------------  x 10 pkt
najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2016r. do godziny 15.30 na adres Zamawiającego Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na przygotowanie Programu Rewitalizacji”.

 

 1. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę w języku polskim, należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

Do oferty należy dołączyć wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające wykazane doświadczenie (np. referencje, protokoły itp.).

Wszystkie strony oferty powinny zostać parafowane. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

 

 1. Termin i sposób realizacji zamówienia.

Zamawiający przewiduje podział realizacji Zamówienia na etapy:

 • Wykonanie analiz dotyczących diagnozy stanu zdegradowanego.
 • Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.
 • Konsultacje społeczne.
 • Opracowanie projektu Programu Rewitalizacji.
 • Konsultacje z właściwymi organami.
 • Opracowanie ostatecznej wersji Programu Rewitalizacji, uwzględniającego uwagi z opinii i konsultacji.

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia i wykona etapy 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku. Przystąpienie do realizacji kolejnych etapów będzie uzależnione od uzyskania dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Przed rozpoczęciem prac nad każdym kolejnym etapem Wykonawca musi uzyskać potwierdzenie Zamawiającego.

W przypadku nie uzyskania dotacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu etapu 2, jak i na każdym kolejnym etapie realizacji umowy, przed rozpoczęciem etapu 6. W tej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za już wykonane części zamówienia zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej.

 

 1. Warunki płatności.

Płatności na rzecz wykonawcy będą następowały po wykonaniu poszczególnych etapów (z zastrzeżeniem zapisów punktu 8), na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie danego etapu i prawidłowo wystawionej faktury/rachunku z 14-dniowym terminem płatności:

 • Po zakończeniu etapu 2 – 4% wartości zamówienia.
 • Po zakończeniu etapu 3 – 5% wartości zamówienia.
 • Po zakończeniu etapu 4 – 8% wartości zamówienia.
 • Po zakończeniu etapu 5 – 13% wartości zamówienia.
 • Po zakończeniu etapu 6 – 70% wartości zamówienia.

 

 1. Okres związania ofertą.

Oferta musi być ważna minimum 30 dni.

 

 

 

 1. Miejsce i termin zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego z wybranym Wykonawcą w terminie do 30 dni od terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z P. Waldemarem Filipkowskim pod numerem telefonu 86 273 50 80, lub na adres mailowy um@szczuczyn.pl

 

 1. Załączniki.
  • Wzór formularza ofertowego.
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.
  • Wykaz doświadczeń do oceny punktowej.
  • Wykaz personelu do oceny punktowej.
  • Cechy i elementy programów rewitalizacji – Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

 

Szczuczyn, dnia  01.06.2016 r.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

.......................................................

              pieczęć wykonawcy

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę

 

Nazwa...........................................................................................................................................

Siedziba/adres...............................................................................................................................

Nr telefonu:…………………………………. faks:....................................................................

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

nr NIP.............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Szczuczyn

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

 

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: „Wykonanie usługi opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji” oświadczamy, że  wykonamy zamówienie na warunkach określonych przez Zamawiającego za cenę:

 

cena netto: ................................. zł, słownie:.............................................................. złotych

 

VAT:      ................................. zł, słownie:          ..........................................................złotych

 

cena brutto: ................................. zł, słownie:..............................................................złotych

 

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

W zakresie kryterium doświadczenia, oświadczam że w okresie podlegającym ocenie, tj. w przeciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, wykonaliśmy …..… sztuk dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym zestawieniem.

 

W zakresie kryterium  potencjał kadrowy, oświadczam, że liczba pracowników merytorycznych posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wynosi ………. osób, zgodnie z załączonym zestawieniem.

 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Akceptujemy termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 5. Mamy pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystamy z pełni praw publicznych.
 6. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

 

 

...............................................................................................

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia.

 

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy następujące dokumenty strategiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:

 

L.p.

Nazwa dokumentu

Zamawiający

Data wykonania

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

*Powyższe informacje powinny zostać udokumentowane, poprzez dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

 

 

 

...............................................................................................

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Wykaz doświadczeń do oceny punktowej.

 

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy następujące dokumenty strategiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:

 

L.p.

Nazwa dokumentu

Zamawiający

Data wykonania

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

*Powyższe informacje powinny zostać udokumentowane, poprzez dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi.

 

...............................................................................................

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

Wykaz personelu do oceny punktowej.

 

Niniejszym oświadczam, że posiadamy następującą liczbę pracowników merytorycznych posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Doświadczenie w latach

Podstawa do dysponowania osobą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................................

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 406

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe