Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-06-06 - 2016-06-15

Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych

Szczuczyn, dnia 6 czerwca 2016 r.

OG.502.2.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Urząd Miejski w Szczuczynie

z siedzibą: ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

tel. (86) 273 50 80

www.test.um.szczuczyn.pl

e-mail: um@szczuczyn.pl

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 urn wyborczych do Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312)  z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
(M.P. poz. 398).

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

1)     urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców       -           1szt.;

2)     urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców                 -           2szt.;

3)     urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,

w których lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych-      3szt.

Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m.in.:

1)     zaleca się:

a)     stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,

b)     zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;

2)     dopuszczalne jest:

a)     wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zawężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

b)     zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

Ø  mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, po warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych
i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

Ø  śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia)
w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny;

3)     należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

 

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, iż projekt urny jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego do dnia 24 czerwca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

3.      Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1)     ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą lub osobiście na adres Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2016 r. do godz. 15.00, z dopiskiem „Wykonanie
i dostawa urn wyborczych”;

2)     oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu);

3)     oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym
i podpisana przez osobę upoważnioną;

4)     wykonawca powinien podać ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do zapytania. Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą;

5)     Zamawiający wymaga udzielenia  pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy;

6)     Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą rysunków technicznych poszczególnych rodzajów urn określonych w pkt 1 Zapytania ofertowego.

4.      Osoba uprawniona do kontaktu: Jadwiga Jolanta Budzińska, tel. 86 273 50 80 wew. 213.

5.      Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie  umowy. Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1878

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe