Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-03-29 - 2016-04-06

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn”

Szczuczyn, dnia 29.03.2016 r.

 

Znak sprawy: RI.271.1.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z  2013 r.  poz. 907 z późn. zm./

 

I. Zamawiający:
Gmina Szczuczyn

ul. Plac 1000-lecia 23

tel/fax 86 273 50 80; 86 273 50 81

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.       Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest zbiórka, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu Gminy Szczuczyn w ilości szacunkowej 8988 m2  121,34 Mg.

Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy – wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizacje zadania oraz na skutek wykonania dokładnych pomiarów. Szacuje się, iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 13,5 kg. Zamawiający zastrzega, iż ilość punktów adresowych oraz ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie, a Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

1.1. Zakres rzeczowy:

a)     W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, ważenie odpadów, załadunek (preferowany transport na terenie gminy przy użyciu samochodów dostosowanych do warunków terenowych – wąskie posesje), transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.

b)     Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649).

c)     Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.

d)     Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

e)     Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.

f)      Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej wraz z opisami.

g)     Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości.

h)     Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, drugi dla właściciela nieruchomości.

i)      Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko) kopia karty (do wglądu oryginały) przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), oryginały kart przekazania odpadów dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości wymienionym w załączniku do umowy.

j)      Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

k)     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zderzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

l)      Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić także:

-      organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,

-      oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;

na dowód czego przedstawi pisemne oświadczenie Właścicieli posesji.

m)   Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy, oraz wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

n)     W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:

-       kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych;

-       pisemne oświadczenia właścicieli posesji objętej projektem, stwierdzające:

§  uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi,

§  w czasie realizacji usługi nie wyrządzenie szkód,

§  zakończenie usługi w terminie.

-       protokół przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy;

-       zbiorcze zestawienie posesji, rodzaju usługi oraz ilości uzyskanego odpadu,

-       dokumentację fotograficzną do każdej posesji, przed i po wykonaniu usługi.

 

Zadanie będzie realizowane zgodnie z przedstawionym wykazem posesji przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego jako załącznik do umowy.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Usługa wymaga ważenia odebranych materiałów (każda partia). W związku z tym ważenie należy dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 – 15.00. Punkt ważenia oraz koszty korzystania z niego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

 

2.       Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów
CPV – 90650000-8

4.       Wykonawca związany jest ofertą w okresie 30 dni.

5.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.       Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2016 roku.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1.1.     Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego zał. nr 1,

1.2.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału bul kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

1.3.     Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania oraz dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających:

§  że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do Zapytania,

§  spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Zapytania,

§  dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania,

§  posiadanie aktualnego zezwolenie w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydane przez właściwy do tego organ kopia decyzji,

§  posiadanie umowy z firmą, w której będą unieszkodliwione odpady azbestowe – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania, wraz z kopią w/w umowy,

§  dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – wg. wzoru stanowiącego załączniki nr 7 i 8 do Zapytania,

§  posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – kopia polisy.

2.       Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2, może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie, jest: Bogusław Ramotowski – Podinspektor Ref. RI, nr tel/fax 862735080; e-mail: bramotowski@um.szczuczyn.pl.

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tut. Urzędu: pon, wt, czw, pt  w godz. 7:30 – 15:30, śr – 9:00 – 17:00

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w terminie do dnia 06.04.2016r., godz. 12:00, lub faksem na nr ……………..…..……., lub drogą elektroniczną adres e-mail ………………

 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na:

Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

oznakowanym następująco:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn”

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.       Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach. W pierwszym etapie oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych określonych w SIWZ. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i SIWZ zostaną odrzucone. Oferty, które będą spełniać wymogi formalne określone w SIWZ poddane zostaną ocenie na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

6.       W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%.

Sposób oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Cena ofertowa najniższa

 ------------------------------ x 100

Cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..

2.       Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1916

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe