Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-05-17 - 2016-06-10

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn

Szczuczyn: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn.
Numer ogłoszenia: 54849 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej oraz przyległych mieszkań komunalnych. Szczegółowy zakres prac: Rozbiórka komina byłej kotłowni. Remont pokrycia dachów w budynku szkoły i nad częścią mieszkalną wraz z wydłużeniem połaci dachowych i ociepleniem stropów. - demontaż i ponowy montaż anten i masztów, - demontaż istniejącej instalacji odgromowej, - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - rozbiórka lukarn nad częścią mieszkalną, - rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy, - rozbiórka deskowania na krokwiach, - przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany o 60cm, - usuniecie istniejących warstw ocieplenia, - oczyszczenie istniejących stropów i przygotowanie podłoża pod ocieplenie, - ocieplenie stropów i stropodachów wełną mineralną i na części płytami poliizocyjanurowymi, - wykonanie pełnego deskowania, - wykonanie pokrycia dachu panelami z blachy powlekanej na rąbek stojący, - wykonanie obróbek kominów, - wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm, - montaż nowej instalacji odgromowej, - montaż anten i masztów internetowych. Wymiana dachu nad salą gimnastyczną - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z warstwą docieplenia, - montaż płyt warstwowych gr. 16cm na istniejącej konstrukcji dachu, - wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm. Przebudowa i wymiana świetlików na piętrze szkoły - demontaż istniejących świetlików, - nadmurowanie ściany pod świetlikami o 1 pustak, - przygotowanie otworów pod nowe świetliki, - montaż nowych świetlików, - wykonanie nowych obróbek blacharskich przy świetlikach. Prace termo-modernizacyjne ścian piwnic wraz z wymiana stolarki - zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych, - rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku, - rozbiórka istniejących schodów do kotłowni i koszy podokiennych przy składzie opału, - odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów, - wymiana wszystkich okien piwnicznych i drzwi do kotłowni, - wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławie, - ocieplenie cokołu oraz ścian piwnic do głębokości 1m poniżej terenu a miejscach koszy podokiennych na całej wysokości ściany piwnic, płytami polistyrenu ekstradowanego grubości 15cm o współczynniku 0,040, - wykończenie cokołów tynkiem mozaikowym powyżej poziomu terenu, - zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. Prace termo-modernizacyjne ścian nadziemia wraz z wymiana stolarki - demontaż wyposażenia elewacji typu kraty w oknach, wysięgniki kamer, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, anteny itp., - wymiana wszystkich okien i drzwi w budynku, - wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych - 4 szt. (główne drzwi wejściowe, drzwi zewnętrzne do sali gimnastycznej, drzwi do części mieszkalnej, drzwi na tyłach szkoły), - przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych kolidujących z nowymi warstwami ocieplenia, - przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji woda, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach, - zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym, - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 - 040 gr. 15cm, - wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubości 1,5mm i fakturze ,,baranek,, - malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką podana w projekcie, - ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji, wykonanie i montaż nowych krat w oknach, parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 150mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm, Prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku: - rozbiórka i wykonanie na nowo schodów zewnętrznych na gruncie prowadzących do kotłowni z kostki betonowej wraz z wykończeniem tynkiem mozaikowym murów oporowych, - naprawa i wykończenie schodów zewnętrznych na tyłach szkoły - obłożenie płytkami, - gresowymi mrozoodpornymi, - remont ścian schodów głównych (skucie płytek i wykończenie ścian tynkiem mozaikowym), - odtworzenie opaski chodnikowej wokół budynku po pracach termomodernizacyjnych, - wykonanie korytek odprowadzających wodę spod rur spustowych na trawniki, - wykonanie nawierzchni pomiędzy częścią mieszkalna a zejściem do kotłowni (pokruszony dziurawy beton zniszczony na skutek odwiertów na potrzeby pompowni zastąpić kostką betonową). Prace budowlane wewnątrz budynku - naprawa tynków uszkodzonych w czasie prac instalacyjnych, - gruntowanie uzupełnień tynków, - gruntowanie ścian wewnętrznych i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne, - dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne (całe pomieszczenie), - malowanie ścian i sufitów w całości w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne farbą emulsyjną do wnętrz, - malowanie w całości lamperii farbą olejną wraz ze szpachlowaniem w pomieszczeniach, w których prowadzono prace instalacyjne, - naprawa posadzek uszkodzonych w czasie prac instalacyjnych, - wykonanie obudów grzejników w celu zabezpieczenia przed poparzeniem i uderzeniem (na całym obiekcie), - inne drobne prace wykończeniowe np. wymiana parapetów wewnętrznych z konglomeratu lub lastryko w oknach częściowo zamurowywanych. Prace porządkowe - doprowadzenie trawników i nawierzchni utwardzonych do stanu sprzed termomodernizacji, - naprawa zniszczonej zieleni, - naprawa zniszczonych odwiertami nawierzchni utwardzonych, - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy wraz z opłatą za składowanie, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek. Prace instalacyjne Modernizacja istniejącej kotłowni i instalacji c.o. - demontaż istniejącej instalacji c.o. w kotłowni i całym budynku, - opracowanie projektu prac geologiczych i uzyskanie stosownych pozwoleń i opinii na potrzeby odwiertów pompy ciepła, - opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych odwiertów, - nadzór geologiczny nad prowadzonymi pracami geologicznymi, - montaż pompy ciepła wraz z instalacja c.o. z podziałem na 4 obiegi: (wentylacja Sali gimnastycznej, centralne ogrzewanie szkoły, centralne ogrzewanie części mieszkalnej, cwu), - demontaż elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody, - montaż nowych elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody, - montaż instalacji solarnej na potrzeby wspomagania c.w.u. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej Remont instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego na elewacjach - demontaż instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego - montaż nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego - przebudowa instalacji elektrycznej w pompowni (pomieszczenie po likwidowanej kotłowni) 1.2 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie przy Placu 1000-lecia 14 Remont pokrycia dachu w budynku gimnazjum wraz z wydłużeniem połaci dachowych i ociepleniem stropów, zakres prac: - demontaż anten - demontaż istniejącej instalacji odgromowej - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy - rozbiórka deskowania na krokwiach - przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany, - oczyszczenie istniejącego najwyżej położonego stropu, docieplenie styropianem i wylanie warstwy dociskowej - posadzkowej, - wykonanie instalacji solarnej wraz z montażem kolektorów słonecznych na dachu, - wykonanie deskowania ażurowego na łatach dystansowych - wykonanie deskowania pełnego - wykonanie pokrycia dachu blachodachówką, - wykonanie obróbek kominów, - wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z - blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm - montaż nowej instalacji odgromowej, - montaż kolektorów słonecznych, - montaż anten, oświetlenia elewacyjnego, tabliczek informacyjnych itp. - montaż grzejników oraz przewodów rurowych - montaż zabezpieczeń na grzejniki Prace termomodernizacyjne ścian piwnic i fundamentowych wraz z wymianą stolarki, zakres prac: - zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych - rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku - naprawa istniejących schodów do piwnicy i obłożenie płytką gresową - odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów - termomodernizacja ścian piwnic - remont studzienek okiennych i wymiana drzwi zewnętrznych - głównych do piwnicy - wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławę - ocieplenie cokołu oraz ścian piwnic do głębokości 1,6m poniżej terenu płytami polistyrenu ekstradowanego grubości 17cm - wykończenie cokołów tynkiem elewacyjnym mozaikowym powyżej poziomu terenu - zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu - odtworzenie opasek i chodników Prace termomodernizacyjne ścian nadziemia wraz z wymianą stolarki drzwiowej: - demontaż wyposażenia elewacji typu balustrady balkonów, wysięgniki kamer, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, itp. - wymiana drzwi zewnętrznych w szkole zgodnie z rysunkami rzutów - przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji wodą, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach - naprawa i renowacja istniejących balkonów - oczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonów i schodów, - zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą styropianem EPS 70 - 040 gr. 17cm - ocieplenie balkonów styropianem EPS70-040 gr. 5cm. - ułożenie płytek gresowych na balkonach - wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubości 1,5mm zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5152.226.2015.II z dnia 04-11-2015r. - malowanie elewacji zgodnie z kolorystyką podaną na rysunkach elewacji - ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji, wykonanie i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm, montaż odnowionych balustrad na balkonach oraz schodowych. 1.3 Termomodernizacja Hali Sportowej w Szczuczynie przy ul. Grunwaldzkiej 2 Remont pokrycia dachów w budynku - rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z blachy. - rozbiórka deskowania na krokwiach lub wymiana uszkodzonych elementów - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - przedłużenie krokwi w celu wykonania okapu wystającego przed lico ściany o grubość izolacji, - wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej w niższej części socjalnomagazynowej oraz z płyty warstwowej w wyższej części hali - nad halą gimnastyczną. - wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm - wykonanie obróbek kominów. Wymiana dachu nad salą gimnastyczną. - rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej oraz pokrycia dachowego wraz z warstwą docieplenia. - demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - wykonanie pokrycia z płyt warstwowych. - wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich: pasy nad i pod rynnowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości min. 0,5mm, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm Ocieplenie dachów. - usunięcie istniejących warstw ocieplenia. - przygotowanie podłoża pod ocieplenie. - ocieplenie stropów i stropodachów wełną mineralną. Prace termomodernizacyjne ścian cokołowych. - zabezpieczenie istniejących terenów zielonych przed uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku prac ziemnych i remontowych. - rozbiórka nawierzchni istniejących chodników i opaski wokół budynku - odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniami ścian wykopów - wykonanie izolacji pionowej z dwuskładnikowej bitumicznej masy powłokowej do poziomu ław fundamentowych z wywinięciem ich na ławę. - ocieplenie cokołu do głębokości 1m poniżej terenu styrodurem gr.12cm. - wykończenie cokołów tynkiem mozaikowym powyżej poziomu terenu. - zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. Prace termomodernizacyjne ścian nadziemia. - demontaż wyposażenia elewacji typu kraty w oknach, tablice, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa, oświetlenie, anteny itp. - przygotowanie ścian do docieplenia poprzez mycie elewacji wodą, naprawa tynków, uzupełnienie ubytków na ścianach, - zagruntowanie ścian zewnętrznych gruntem głęboko penetrującym, - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 - 040 gr. 17cm - wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o grubości 1,5mm i fakturze ,,baranek,, - ponowne zainstalowanie elementów wyposażenia elewacji wykonanie i montaż nowych krat w oknach, parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,5mm, montaż rur spustowych śr. 120mm z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,5mm. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. - stolarka okienna do wymiany. - stolarka drzwiowa do wymiany. Prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku: - rozbiórka i wykonanie na nowo schodów zewnętrznych na gruncie z wykończeniem tynkiem mozaikowym. - naprawa i wykończenie schodów zewnętrznych obłożenie płytkami gresowymi mrozoodpornymi antypoślizgowymi. - remont schodów (ułożenie płytek i wykończenie ścian tynkiem mozaikowym) - wymiana opaski chodnikowej wokół budynku. - wykonanie korytek odprowadzających wodę spod rur spustowych na trawniki. Roboty rozbiórkowe - wykonanie nowego otworu do pom. kotłowni. Prace budowlane wewnątrz budynku - demontaż i montaż osłon grzejników i innych elementów utrudniających wymianę grzejników. Prace porządkowe - doprowadzenie trawników i nawierzchni utwardzonych do stanu sprzed termomodernizacji. - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy wraz z opłatą za składowanie, utylizacja materiału pochodzącego z rozbiórek, - naprawa zniszczonej zieleni, - naprawa zniszczonych odwiertami nawierzchni utwardzonych, Prace instalacyjne Wykonanie kotłowni i modernizacja instalacji c.o. - wykonanie nowej kotłowni olejowej. - wymiana istniejących grzejników. - wykonanie systemu solarnego c.w.u. - 400 l. Remont instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego na elewacjach. - demontaż instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, - montaż nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego, - nowe oprawy oświetleniowe wewnątrz hali. Wymiana okablowania oraz wpięcie do istniejącej instalacji elektrycznej, Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na Sali gimnastycznej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.20.00-1, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 70.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w Rozdziale XI pkt. 1 ppkt 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek UM). 6. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu winien podać nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej itp.), której wartość brutto w jednym zadaniu nie może być mniejsza jak 600.000,00 zł, oraz minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu pomp ciepła solanka-woda dla budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem dolnego źródła GWC, o mocy grzewczej wynoszącej minimum 140 kW.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami; - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych; oraz w/w osoby muszą mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej itp.), której wartość brutto w jednym zadaniu nie może być mniejsza jak 600.000,00 zł, oraz minimum jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu pomp ciepła solanka-woda dla budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem dolnego źródła GWC, o mocy grzewczej wynoszącej minimum 140 kW.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja jakości - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie Plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn (pokój nr 10, 11 - I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie Plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn (Sekretariat - pok. nr 14 I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3405

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe