Dziś jest: Sobota 28 maja 2022, Imieniny: Augustyna, Wilhelma .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2016 roku
Data obowiązywania: 2016-07-05 - 2016-07-22

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.

 

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,

NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766

e-mail: inwestycje@um.szczuczyn.pl , www.test.um.szczuczyn.pl

 

1.    INFORMACJE O KONKURSIE

Gmina Szczuczyn (dalej także „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217).

 

2.    CEL PARTNERSTWA:

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, mającego zwiększyć dostępność i jakości oraz zapewnić równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie podlaskim, w ramach którego przewiduje się m.in.:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowane poprzez:

-      dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami (typ 2 projektu);

-      rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (typ 3 projektu);

-      wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego (typ 4 projektu);

-      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (typ 5 projektu).

-      wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (typ 6 projektu);

-      doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (typ 7 projektu).

 

Gmina Szczuczyn będzie pełnił(a) rolę Lidera partnerstwa.

 

Szczegółowe informacje o Działaniu 3.1.1 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej: https://rpo.wrotapodlasia.pl/.

 

3.    WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych i/lub finansowych, którymi dysponuje
w celu realizacji zadań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub placówkami wychowania przedszkolnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu;

Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu realizacji podobnych projektów, w tym w szczególności: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów i działań o przedmiotowym zakresie.

 

4.    PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

1.    Prowadzona działalności podmiotu (potencjalnego partnera) jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

2.    Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.

3.    Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).

4.    Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

5.    Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia
ogólnego i/lub placówkami wychowania przedszkolnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa i projektu, w szczególności:

- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub placówki wychowania przedszkolnego i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kompetencji kluczowych na rynku pracy (np.: języków obcych, matematyczno-przyrodniczych, IT/ICT, umiejętność uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości), a budżet projektu był nie mniejszy niż 250 tyś zł;

6.    Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

1.    Okres prowadzenia działalności - w zakresie zgodnym z celami partnerstwa i projektu - w okresie przed terminem składania ofert:

a)        do 3 lat – 0 pkt

b)        od 3 do 5 lat – 5 pkt

c)         od 5 do 8 lat – 10 pkt

d)        powyżej 8 lat – 15 pkt

2.    Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i/lub placówkami wychowania przedszkolnego i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu:

a)        do 2 projektów – 0 pkt

b)        od 3 do 5 projektów – 5 pkt

c)         od 6 do 10 projektów – 10 pkt

d)        11 i więcej projektów – 15 pkt

3.    Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:

a)        do 2 projektów – 0 pkt

b)        od 3 do 5 projektów – 5 pkt

c)         od 6 do 10 projektów – 10 pkt

d)        11 i więcej projektów – 15 pkt

4.    Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know–how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.

5.    Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym przede wszystkim działań edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt.

6.    Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):

a)        ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,

b)        akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,

c)         certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

 

5.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

1.    Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG) lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

3.    Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.

4.    Oświadczenie, że Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).

5.    Oświadczenie, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

6.    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

7.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

8.    Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia i/lub partycypacji we wniesieniu wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

9.    Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w sprawie.

 

6.    TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

1.    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, wg. wzoru „FORMULARZA OFERTY” załączonego do niniejszego ogłoszenia.

2.    Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określone w niniejszym ogłoszeniu.

3.    Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).

4.    Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).

5.    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Oś Priorytetowa 3, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.”, na adres Ogłaszającego konkurs: Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Szczuczynie .

6.    Termin na składanie ofert - wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2016 r., w godzinach pracy Ogłaszającego konkurs Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn tj. pon., wt., czw.,pt. w godz. 7.30 – 15.30, śr. – 9.00 – 17.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7.    Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

8.    Spośród ocenionych ofert jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

9.    Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego konkurs w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.

12.  W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem (Beneficjentem) a IOK/IP zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem (Ogłaszającym konkurs) a Partnerem/Partnerami, o której mowa powyżej w pkt. 10 i 11.

13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Dane osób do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu:

Anna Romaniuk – Inspektor w ref. Rozwoju i Inwestycji, tel. 86 273 50 80 .

 

7.    PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

1.    Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.

2.    Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

3.    Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn.

4.    Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.    W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

8.    DODATKOWE INFORMACJE:

1.  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Szczuczyn, dnia 1 lipca 2016 r.

Artur Kuczyński – Burmistrz Szczuczyna

W imieniu ogłaszającego konkurs

 

Załączniki:

1.    „Formularz oferty” – wzór - załącznik nr 1 do ogłoszenia.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

dot. ogłoszenia o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla
skiego
- Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje
, Działanie 3.1:
Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16.

 

I.  INFORMACJA O PODMIOCIE

<td style="BORDER-TOP: #f0f0f0; HEIGHT: 36.15pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 54.7%; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-R

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1622

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe

Dane podmiotu

1

Nazwa podmiotu