Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Waltera .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Data obowiązywania: 2014-02-12 - 2014-03-07

Ogłoszenie o zamówieniu: Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

Szczuczyn: Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie.
Numer ogłoszenia: 48702 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn , Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, tel. 86 273 50 80, faks 86 273 50 81.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.test.um.szczuczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 1)roboty drogowe a)wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości. 950m i szerokości 6m, b)wykonanie jednostronnych chodników z kostki betonowej o długości 976m i szerokości 2m oraz o długości 74m i szerokości 1,5m, c)wykonanie placu do zawracania o nawierzchni bitumicznej, d)uzupełnienie jednostronnych poboczy pospółka o szer. 0,5m, e)wykonanie zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5m z projektowanych dróg gminnych do granicy pasów drogowych, f)ułożenie przepustów rurowych PVC ø600 pod skrzyżowaniami dróg gminnych z drogą powiatową nr 1813B, g)zabezpieczenia przejść poprzecznych kabli telekomunikacyjnych pod projektowanymi drogami rurami dwudzielnymi typu A110PS, h)niwelacja terenu. 2)roboty elektryczne a)wykonanie sieci oświetlenia ulicznego (montaż słupów oświetleniowych, wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego), b)wykonanie zasilania przepompowni ścieków i wód opadowych, 3)roboty sanitarne a)Sieć wodociągowa Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociągowej na terenie planu nastąpi z istniejącej w ul. Majewskiego sieci wodociągowej Ø160, poprzez projektowany odcinek sieci wodociągowej tranzytowej o średnicy Ø160 prowadzonej przez teren objęty planem w części dotyczącej terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej, a następnie w drodze powiatowej Szczuczyn- Niećkowo. Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci wodociągowej; sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR11 Ø160 - 1926,6 mb, z rur PE 100 SDR11 Ø90 - 14,4 mb b)Sieć kanalizacji sanitarnej Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu przemysłowego objętego planem nastąpi do istniejącej w ul. Pawełki kanalizacji sanitarnej DN200 poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną Ø315 oraz projektowane przepompownie ścieków P1, P2, P3 i kanalizację tłoczną. Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie przemysłowym objętym planem i poza tym obszarem zaistniała konieczność zaprojektowania 3 przepompowni (P1 i P2 i P3) o lokalizacji zgodnie z częścią graficzną. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur gładkościennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywności SN 10, spełniających wymagania normy PN EN 1852 - typu AWADUKT PP SN10 RAUSISTO o średnicach 200 i 315mm. Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP 200 mm - 112 m - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP 250 mm - 84 m - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP 315 mm - 1830 m - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90 - 643 m Przepompownie ścieków: charakterystyka zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej (br. sanitarna). c)Sieć kanalizacji deszczowej Odprowadzenie wód deszczowych z dróg dojazdowych będzie realizowane za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami piasku. Całość wód opadowych zostanie odprowadzona poprzez osadnik piasku, separator węglowodorów z bypassem, poprzez regulator przepływu do przepompowni ścieków deszczowych, a następnie do istniejącego rowu trawiastego przy drodze powiatowej. Wzdłuż projektowanych ulic rozmieszczone zostały wpusty deszczowe 500 z osadnikiem i rusztem żeliwnym. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur gładkościennych kielichowych z litego polipropylenu PP o sztywności SN 10 o średnicach 200 i 315mm. Kanalizację tłoczną projektuje się z rur SDR17 PE100 PN10. Zakres robót do wykonania w obrębie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: -sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 500 mm - 1360 m - sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm - 40 m - sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 250 mm - 11 m - sieć kanalizacji deszczowej z rur PP 200 mm - 185 m - sieć kanalizacji deszczowej tłocznej z rur PE 315 - 25,32m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 195.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 Urzędu Miejskiego w Szczuczynie. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w Rozdziale XI pkt. 1 ppkt 2 (odnosi się to do daty i godziny wpływu na rachunek UM). 6. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu winien podać nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Zamawiający nie ocenia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów. Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa, rozbudowa ulic obejmująca roboty drogowe i budowę lub przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie: sieci sanitarnych kanalizacyjnych lub wodociągowych), z których minimum jedna musi być o wartości brutto nie mniejszej jak 5.000.000,00 zł.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy: - dróg, - sieci sanitarnych kanalizacyjnych, wodociągowych, - sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w/w osoby muszą mieć doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów. Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Tabela elementów scalonych, zawierająca wartości wyszczególnionych zakresów robót, z uwzględnieniem wszystkich kosztów opisanych w Rozdziale XII niniejszej specyfikacji. Tabelę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 7. Suma wynikła z kalkulacji musi być równa wartości złożonej oferty. 2) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu lub inne dokumenty wniesienia wadium w pozostałych formach - zgodnie z uPzp (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załacznik nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.test.um.szczuczyn.pl (zakładka przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 10 lub 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, sekretariat (pietro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestorom Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3847

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe