Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Waltera .
Oferty Przetargowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie z 2014 roku
Data obowiązywania: 2014-01-21 - 2014-01-30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

przez Gminę Szczuczyn

 

Burmistrz Szczuczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Szczuczyn przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 294, poz. 3792, z 2011 r. Nr 2, poz. 12)

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami Uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy.
 3. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczuczyn, w tym także klubów funkcjonujących w formie spółki prawa handlowego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.

II. Rodzaje zadania

 1. Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych
 2. Osiągniecie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych
 3. Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia
 4. Promocja sportu i aktywnego stylu życia
 5. Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Szczuczyna

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r.:

90.000,00 zł,

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy: uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn.
 2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczuczyna.
 3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Szczuczyna.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Szczuczyna a organizacją wnioskującą.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

V. Termin i warunki realizacji zadań

 1. Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.

 

VI. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 30 stycznia 2014 r., do godz.12.00,      w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn (siedziba tymczasowa).
 4. Oferty na realizację zadań, powinny być złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania,         o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.
 5. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:

znaczenie zadania dla Gminy Szczuczyn

 1. zgodność oferty z celem publicznym
 2. wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania
 3. wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych na realizację danego zadania
 4. ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 5. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta
 6. analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim   z uwzględnianiem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz dostarczona wnioskodawcom.

6. Burmistrz Szczuczyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela Anna Romaniuk - pracownik Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, tel.86 273 50 80.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2357

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe