Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Opublikowano: 2019-06-30

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczuczyn za 2018r

I. Podstawa prawna opracowania

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i  porządku  w  gminach  (Dz.U. Nr 132, poz 622 ze zm.) w brzmieniu: "Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania , a w szczególności dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

a) Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami

b) Potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

c) Kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

d) Liczby mieszkańców,

e) Liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust 1, w imieniu którym gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust 6-12,

f) Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

g) Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy

II. Opis systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i jego podstawy prawne

Od lipca  2013r. na terenie gminy Szczuczyn obowiązuje system gospodarki odpadami komunalnymi ,wprowadzony zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym gmina przejęła obowiązki mieszkańców w sferze zawierania umów z firmami zajmującymi się odbieraniem od mieszkańców odpadów komunalnych, stając się tym samym organizatorem i nadzorcą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.

System gospodarki odpadami na terenie gminy Szczuczyn regulują niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie:

· Uchwała Nr 103/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn;

· Uchwała  Nr 104/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r.   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

· Uchwała Nr 207/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości tej opłaty;

· Uchwała Nr 152/XX/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 maja 2016 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

· Uchwała Nr  160/XXI/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji; 

· Uchwała Nr 219/XXXI/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 marca 2017r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości dotyczy czterech frakcji które odbierane są wg harmonogramu odbiorów , sporządzonego przez firmę wywozową , podanego do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz dostarczonego mieszkańcom przez firmę wywozową. 

Na terenie Gminy Szczuczyn działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie spółki WPK-TBS przy ul. Sienkiewicza 15. Odpady z gospodarstw domowych dostarczane do PSZOK przez mieszkańców gminy przyjmowane są w ramach uiszczonej opłaty w dni pracujące w godz. 7-15

Firma odbierająca i transportująca odpady komunalne od mieszkańców gminy Szczuczyn WPK-TBS Sp. z o.o. została wyłoniona na podstawie art. 67 ust 1 pkt 12 Prawa Zamówień Publicznych w rezultacie przeprowadzonych negocjacji na okres od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.

Zawarto umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szczuczyn z Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. zarządcą RIPOK w Czartorii.

Na dzień 31 grudnia 2018r. systemem objętych było 4 564 osób przy ogólnej ilości osób zameldowanych 6348. Czyli poza systemem jest  1784 osób. Najczęściej są to osoby przebywające za granicą, studenci i uczniowie szkół średnich mieszkający w internatach i akademikach.

 

III. Informacje finansowe dotyczące funkcjonowania systemu za rok 2018

1. Wydatki poniesione na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 24 000,00 zł

2. Wydatki poniesione na realizację umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczuczyn (WPK-TBS Szczuczyn) – 269 011,40 zł

3. Wydatki poniesione na realizacje umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczuczyn – 319 009,04 zł.

4. Usługi w zakresie zbierania śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" – 2 000,00 zł.

5. Konserwacja systemu FISKUS " Gospodarka odpadami" – 2 204,16 zł.

6. Całkowita wartość przypisów za rok 2018 – 570 377,00 zł.

7. Całkowita wartość odpisów za rok 2018 – 7 253,00 zł.

8. Stan należności na dzień 31.12.2018 – 106 556,43 zł.

9. Wpłaty na dzień 31.12.2018r.  – 566 187,68 zł.

(w tym należność gł.: 562 498,26 zł. koszty upomnienia: 922,40 zł. odsetki: 2 130,20 zł.)

10. Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. – 4 643,20 zł.

11. Odsetki na dzień 31.12.2018r. – 4 587,00 zł.

 

IV. Informacje dotyczące systemu wynikające ze sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r.

Burmistrz Szczuczyna ma obowiązek sporządzić i przekazać Marszałkowi Województwa Podlaskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ze sprawozdania wynika:

Informacja o ODEBRANYCH odpadach komunalnych

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,47

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16,066

15 01 06

Zmieszany odpady opakowaniowe

102,200

15 01 07

Opakowania ze szkła

13,676

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

1059,695

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach

11,78

 

 

 

 

 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

1 203,887

 

 

Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągając poziom 36,05 % (wymagany 30%)

 

V. Podsumowanie i wnioski

Należy zwrócić uwagę na fakt że Gmina osiągnęła w 2018r.  wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła co stanowi problem w gminach o charakterze rolniczym.

Ważną rolę w gospodarce odpadami odgrywa aspekt ekonomiczny. Rosnące ceny zagospodarowania odpadów w RIPOK oraz ceny transportu i zbiórki wymuszają podwyżkę cen za  odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Szczuczyn.

Przeprowadzone kontrole segregacji odpadów spowodowały wzrost segregacji "u źródła" i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców .

Firma wywozowa prawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań Rzadko zgłaszane są uwagi i reklamacje pod ich adresem.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 651

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe