Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Opublikowano: 2013-01-01

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

- Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?

- Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?

-  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

- W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

- Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

- Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki.

7. Według jakiej metody gmina będzie naliczać opłatę śmieciową?

- Gmina zdecydowała, że opłatę śmieciową będzie naliczać od wielkości gospodarstwa domowego. Ponadto, rada gminy ustaliła niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane.

Osoby segregujące, za wywóz śmieci zapłacą mniej!

    Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 26,00 zł;
 • od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 45,00 zł,
 • od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 60,00 zł.

    W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 20,00 zł;
 • od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 35,00 zł,
 • od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 46,00 zł.

8. Co oznacza – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

- Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz– firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

- Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

10. Jak segregować odpady?

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony:

1) zmieszanych raz na dwa tygodnie,
2) zebranych selektywnie tworzyw sztucznych, papieru i szkła:

a) raz na miesiąc z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
b) raz w tygodniu z terenów zabudowy wielorodzinnej.

    Gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od mieszkańców 1 raz w roku tzw. „wystawka”. O terminie i sposobie odbioru przedsiębiorca powiadomi mieszkańców na co najmniej 7 dni przed planowaną akcją.

    Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Szczuczyn zawrze umowę na odbiór odpadów.

    Odpady komunalne odbierane będą po ich wystawieniu w dniu wywozu przed posesję, w miejsce dostępne dla odbierającego.

    Odpady komunalne gromadzone w gospodarstwach domowych w sposób selektywny przyjmowane będą również, w ramach uiszczonej opłaty, po dostarczeniu ich przez właścicieli nieruchomości w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów dla terenu gminy Szczuczyn.

    Odpady remontowo-budowlane, powstałe w wyniku robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki odpadów odpłatnie wg cennika.

    Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczył będzie usługi w zakresie przyjmowania od mieszkańców gminy zebranych w sposób selektywny

 • papieru,
 • szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzyw sztucznych,
 • biodegradowalnych,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • metali,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • budowlanych i rozbiórkowych, (z robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej),
 • zużytych opon,
 • popiołów i żużli.

    Odpady, wymienione wyżej, powstałe w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy będą przyjmowane - w ramach uiszczonej opłaty- po ich dostarczaniu do punktu. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz terminy jego udostępnienia dla mieszkańców zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń miasta i sołectw.

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

- Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina udostępni na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

- Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3226

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe