Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Opublikowano: 2019-04-01

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczuczyn

INFORMACJE  O  GOSPODARCE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY SZCZUCZYN

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczuczyn.  /podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.  9, lit. a ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2018 r. poz. 1454, 1629) /

1.      Podmiot  odbierający odpady komunalne od mieszkańców  z terenu gminy Szczuczyn któremu udzielono zamówienia publicznego:

Nazwa firmy

Adres firmy

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczuczynie Sp. z o.o.

19-230 Szczuczyn, ul. Sienkiewicza 15

 

2. Podmioty odbierający odpady komunalne od mieszkańców gminy (właścicieli nieruchomości niezamieszkałych) – obsługujący placówki handlowe, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne itp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczuczynie Sp. z o.o.

19-230 Szczuczyn, ul. Sienkiewicza 15

MPO Spółka  z o.o. w Białymstoku

15-590 Białystok , ul. 42 Pułku Piechoty 48

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

18-400 Łomża,  ul. Akademicka 22

 

3.WYKAZ  FIRM  WPISANYCH  DO  REJESTRU DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  W  ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZUCZYN

                            (podstawa prawna : art. 9 c  ust.1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach )

 

LP

Nr rejestrowy

Data wpisu

Nazwa firmy

Adres firmy

 

1.

 

1/2012

 

9.01.2012r.

MPO Spółka z o. o. w Białymstoku

15-950 Białystok  ul.

42 Pułku Piechoty 48

 

2.

4/2012

12.10.2012r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczuczynie Sp. z o.o.

19-230 Szczuczyn, ul. Sienkiewicza 15

 

3.

 

6/2012

12.10.2012r.

 

Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych Sp. z o.o.

19-200 Grajewo

ul. Targowa 19

 

4.

 

3/2013

 

16.05.2013r.

KOMA Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

 

19-300 Ełk

ul. Sikorskiego 19 c

 

5.

 

 

1/2016

 

14.03.2016r.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

18-400 Łomża

 ul. Akademicka 22

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty  odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczuczyn zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, oraz pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

(podstawa prawna - art.,3 ust.2, pkt. 9, lit .b  ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Nazwa firmy

Miejsce zagospodarowania odpadów

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczuczynie Sp. z o.o.

Zakład  Przetwarzania i  Unieszkodliwiania Odpadów w  Czartorii,  18-413 Miastkowo

R I P O K

 

Informacja o osiągniętych przez gminę Szczuczyn  oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi metodami oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania,

( podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.9 lit. c  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

 

 

 

Nazwa podmiotu

 

Osiągnięty poziom recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia

/papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło/

 

 

Przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

/inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe/

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Dane  za  2018 rok

- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczuczynie Sp. z o.o.

- MPO  Spółka z o.o.

  Białystok

- Zakład Gospodarowania

  Odpadami Sp. z o.o. w

  Łomży

 

 

36,05 %

 

 

100 %

 

Odpady po przetworzeniu zostały   przekształcone termicznie

 

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Szczuczyn

(podstawa prawna -  art.3 ust.2, pkt. 9 lit. d   ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach)

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)                                                             zlokalizowany na działce nr 969/8 położonej na gruntach miasta Szczuczyn ul. Sienkiewicza (Baza WPK-TBS Sp. z o.o.)  jest czynny  od poniedziałku do piątku w następujących godzinach od 7oo do 15oo  (z wyjątkiem dni  ustawowo    wolnych  od pracy).

            PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie oraz inne odpady, określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pochodzące  wyłącznie z  gospodarstw domowych z terenu gminy Szczuczyn,  z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Szczuczyn

 (podstawa prawna – art.3 ust.2, pkt. 9, lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

- można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, oraz punktów sprzedaży sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym elektronicznym (Dz. U.  z 2013 r. poz.1155 ze zm. )

- przyjmowany  jest w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK),

- odbierany przez WPK-TBS Sp. z o.o. (bezpośrednio z  nieruchomości zamieszkałych) zgodnie z harmonogramem odbioru.

 

Szczuczyn 01.04.2019r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 788

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe