Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Znajdujesz się tutaj: Strona główna
Strona główna
Opublikowano: 2019-11-28

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczuczynie reprezentowany przez Burmistrza Szczuczyna. Kontakt z administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie lub listownie pod adresem: plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem tel. 86 273 50 80 lub pod adresem e-mail: um@szczuczyn.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą adresu email: iod@um.szczuczyn.pl

3) Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Urząd Miejski w Szczuczynie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw dziedzinowych (sektorowych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec administratora. W przypadku danych zwykłych podstawą prawną przetwarzania może być art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO oraz w przypadku danych karnych art. 10 RODO.

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

6) Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

8) Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wniesienia skargi można dokonać pod adresem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórkę merytoryczną/stanowisko załatwiające poszczególne sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3451

Związek Gmin Wiejskich
Biebrzański Dar Natury
Wrota Podlasia
Mikroporady
e-PIT 2019
e-Zdrowie
Podlaska Platforma Edukacyjna
KPP Grajewo
mikrorachunek podatkowy
Umów wizytę w urzędzie skarbowym
e-budownictwo
Czyste powietrze
Bezpłatne Leki 75+
PGE Informacje o wyłączeniach

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe