Dziś jest: Niedziela 02 kwietnia 2023, Imieniny: Franciszka, Władysława .
Budżet Obywatelski 2018
Opublikowano: 2017-10-13

Informacja Zespołu Koordynującego ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji

    Powołany Zespół Koordynujący ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w dniu 9 października 2017 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczuczyn na 2018 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na Karcie do głosowania 3 projektów „małych” (o wartości do 15 tys. złotych) i 3 projektów „dużych” (o wartości do 35 tys. złotych)

więcej

Budżet Obywatelski – co to jest ?

 • Budżet Obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu miasta, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne.
 • Oznacza to, że jeśli uważasz, iż w naszym mieście trzeba coś zrobić, wybudować, naprawić, zorganizować, itp., itd. to możesz to zgłosić do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Jeśli twój pomysł poprą inni mieszkańcy to zostanie on zrealizowany przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

Ile pieniędzy jest w Budżecie Obywatelskim ?

Na realizację zgłaszanych przez Was pomysłów przygotowaliśmy

50 tysięcy złotych

z tego przeznaczamy na:
zadanie małe – do 15 000 zł
zadanie duże – do 35 000 zł

Kto może składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego ?

 • Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta Szczuczyna,
 • Propozycję zadania należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie lub na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl,
 • Propozycja zadania musi być wstępnie poparta (na piśmie) przez co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Budżetu Obywatelskiego mogę zgłosić każdy pomysł ?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do katalogu zadań własnych gminy czyli dotyczące:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być możliwe do zrealizowania w ramach jednego roku !

Gdzie mogę złożyć swoją propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego ?

Wypełniony formularz z propozycją zadania będzie można złożyć:

 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie – sekretariat pok. nr 14, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski 2018”,
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2018”.

Jak wygląda proces wyboru zadań do realizacji ?

 • Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego podlegają wstępnej weryfikacji formalnej, której dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego,
 • Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów zostaje udostępniona mieszkańcom, którzy w wyznaczonym miejscu i czasie głosują na poszczególne zadania,
 • Za wybrane do realizacji uznaje się te zadania, które otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Ważne daty !

 • 18 września do 6 października 2017 r.– składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego,
 • 13 października 2017 r.– ogłoszenie listy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (po wstępnej weryfikacji),
 • 23 -27 października (w godz. 7.30 - 18.00) 2017 r. – głosowanie mieszkańców Szczuczyna w sprawie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • 6 listopada (godz.12.00) 2017 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Masz pytania ? 
dzwoń: 862735080
lub napisz e-mail: jbudzinska@um.szczuczyn.pl

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe