Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-12-21

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie

Szczuczyn dn. 14.12.2011.

KP.6721.1.11.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 29, 30 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…..) ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 49/X/11 z dnia 17 czerwca 2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie położonych w południowo - wschodniej części gruntów miasta (obejmującego obszar działek o nr geod. 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239 i częściowo 249) przy drodze powiatowej Nr 1813B Szczuczyn-Niećkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.12.2011r. do 16.01.2012r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 11 w godzinach od 9ºº do 15ºº (elektroniczna wersja w/w dokumentów udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.01.2012r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie przy ul. Strażackiej 11 o godz. 10°°.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy: osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szczuczyna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2012r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@szczuczyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczuczyna.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3196

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe