Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-10-11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Biblioteki Publicznej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

Burmistrz Szczuczyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KIEROWNIKA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCZYNIE

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

1. Posiada obywatelstwo polskie,

2. Posiada pełnię praw publicznych,

3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6. Posiada wykształcenie wyższe bądź podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub bibliotekarskie, dopuszczalne humanistyczne albo średnie bibliotekarskie,

7. Posiada bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

8. Posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych;

9. Dysponuje wiedzą w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej);

10. Posiada predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską i kulturalną.

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

Ø o samorządzie gminnym,

Ø o finansach publicznych,

Ø o bibliotekach,

Ø o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1. gromadzenie, przechowywanie i konserwacja oraz opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,

4. sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliotecznych i dokumentacyjnych,

5. popularyzacja książki i czasopisma,

6. organizowanie imprez czytelniczych, spotkań z pisarzami, konkursów czytelniczych, wystaw, itp.

7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, innymi instytucjami kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

9. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,

10. sporządzanie sprawozdań i analiz związanych z zakresem działania instytucji .

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru - podpisany odręcznie,

2) życiorys - curriculum vitae - podpisany odręcznie,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

5) koncepcja kierowania Biblioteką Publiczną w Szczuczynie (uwzględniającą zakres programowy i organizacyjny),

6) kserokopie świadectw pracy,

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

8) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Termin i miejsce złożenia oferty

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez kandydatów ofert, oraz wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2011 r. do godz. 1500 .

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 1)Urzędu Miejskiego w Szczuczynie Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, lub pocztą na ww. adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej w Szczuczynie."

Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów nie spełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno - programową Biblioteki oraz odpowiadał na pytania.

Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.

Komisja wyłoni kandydata na Kierownika Biblioteki. Kandydatura ta zostanie zaproponowana Burmistrzowi Szczuczyna, który podejmie wraz z komisją ostateczną decyzję w zakresie zatrudnienia.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 11.10.2011 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2050

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe