Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-09-16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./ ogłasza się nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie

1. Stanowisko: Główny księgowy

2. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23

3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

4. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

5. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) jest obywatelem polskim;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

b) wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;

2) wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

3) wiedza specjalistyczna: znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań;

4) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

5) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MC Office oraz programu księgowości budżetowej;

6) samodzielność i kreatywność

7) zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne;

8) odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań na stanowisku głównego księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami

2) opracowywanie planu finansowego jednostki

3) czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem planu finansowego i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej

4) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki i dokonywanie analizy, oceny sytuacji finansowej ośrodka

5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością księgową jednostki;

6) udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, którymi ustalane są zobowiązania pieniężne;

7) utrzymanie współpracy za Skarbnikiem oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi jednostkami

8) organizacja i nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych;

9) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu Gminy ;

10) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczeń wynagrodzeń i zasiłków;

11) zapewnienie terminowego ściągania świadczeń nienależnie pobranych;

12) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Kierownika OPS, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

13) podejmowanie działań nad pozyskaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych;

14) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

15) weryfikacja faktur;

16) kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, kadr i kasy.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,

2) list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje,

6) oświadczenie o niekaralności

7) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

8) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko głównej księgowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie" w terminie do dnia 27 września 2011 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Szczuczyn, dnia 16.09.2011r. 
 Kierownik OPS

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2111

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe