Dziś jest: Niedziela 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-06-10

Ogłoszenie Burmistrza Szczuczyna "WYPRAWKA SZKOLNA 2011"

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA "WYPRAWKA SZKOLNA 2011"

Burmistrz Szczuczyna informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, a także w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

- występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

do 180 zł - dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych wg kryterium dochodowego, dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 325 zł - dla uczniów klas III gimnazjów wg kryterium dochodowego, dla uczniów klas I, II, III gimnazjum u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do 210 zł - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 315 zł - dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 390 zł - dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, u których występuje ww. niepełnosprawność, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny. Należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.

Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

d) do dochodu ustalonego w myśl ust. 1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

2. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b) zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

c) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

d) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej lub decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia);

e) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z Ośrodka Pomocy Społecznej (kserokopia);

f) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

g) stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w lit. a) - f) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej);

h) zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego;

i) oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna").

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/12 do dnia 9 września 2011 r. (wnioski można pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko lub na stronie www.test.um.szczuczyn.pl).

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci.

Burmistrz Szczuczyna

/-/ mgr Artur Kuczyński

Plik do pobrania:

Wniosek o przyznanie dofinansowania - format pdf

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1000

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe