Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-09-19

Ogłoszenie Burmistrza Szczuczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Szczuczyn dn. 19.09.2011.

KP. 6720.1.12.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 29, 30 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn w części dotyczącej wyznaczenia terenów inwestycyjnych w granicach miasta Szczuczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.09.2011r. do 18.10.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 11 w godzinach od 9ºº do 15ºº (elektroniczna wersja w/w dokumentów udostępniona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu14.10.2011r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie przy ul. Strażackiej 11 o godz. 12°°.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szczuczyna. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@szczuczyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczuczyna.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2011r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w prasie (Gazeta Współczesna w dniu 19.09.2011r.), na stronie internetowej BIP UM w Szczuczynie oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń znajdujących się w siedzibie tut. Urzędu, na terenie miasta Szczuczyn oraz wszystkich sołectw gminy.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2289

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe