Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2011
Opublikowano: 2011-09-22

Ogłoszenie Burmistrza Szczuczyna o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Szczuczynie

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

1. Stanowisko pracy:

Referent w Referacie Finansowym

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,

6) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

7) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym lub urzędach państwowych,

2) znajomość zagadnień wynikających przede wszystkim z:

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy o rachunkowości,

c) ustawy Ordynacja podatkowa,

d) rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

3) umiejętność pracy w zespole.

4. Ogólne zadania wykonywane na stanowisku:

· prowadzenie oraz aktualizacja kont podatkowych,

· wystawianie decyzji wymiarowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i u których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

· wystawianie decyzji zmieniających naliczenie podatku,

· prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych,

· przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru - podpisany odręcznie,

2) życiorys - curriculum vitae - podpisany odręcznie,

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej." do dnia 03.10.2011 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Szczuczyn, dnia 22.09.2011 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2022

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe