Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2010
Opublikowano: 2010-12-09

ZARZĄDZENIE NR 43/10 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 9 grudnia 2010 roku


ZARZĄDZENIE NR 43/10

BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r., Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego projektu rocznego programu współpracy na rok 2011 tj. od dnia 16 grudnia do dnia 23 grudnia b.r..

2. Informacja o podjęciu konsultacji, wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Program współpracy Gminy Szczuczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) na rok 2011

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej "programem", stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy.

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami" , w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Cel nadrzędny programu współpracy:

Polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

2. Cele szczegółowe:

1) Zwiększenie wpływu organizacji sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Szczuczyn.

2) Wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty.

3) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy Szczuczyn w rozwiązywanie lokalnych problemów.

4) Umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych, co doprowadzi do pełniejszego ich zaspokojenia, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.

5) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także realizacji innych działań podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.

6) Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

7) Wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw, zarówno indywidualnych mieszkańców jak i organizacji pozarządowych podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną.

§ 3. Współpraca Gminy Szczuczyn z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4. Sposób realizacji programu współpracy

2. Ze strony Gminy Szczuczyn program realizują:

1) Rada Miejska - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej,

2) Burmistrz Szczuczyna - w zakresie realizacji założeń polityki społecznej i finansowej oraz przyznawania dotacji celowych,

3) Urząd Miejski - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami oraz utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

2. Realizacja programu odbywa się przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Szczuczyn.

§ 5. Zakres współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje:

1) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Szczuczyn.

2) Współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Szczuczyn.

3) Koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych.

4) Promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Szczuczyn.

§ 6. Formy współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmują:

1) Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

2) Współpracę z mieszkańcami Gminy Szczuczyn w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami.

3) Udostępnianie organizacjom lokali na spotkania, szkolenia, konferencje.

4) Pomoc w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:

a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

b) promowanie ciekawych programów umożliwiających pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.

c) Szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje.

d) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

e) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 175/XLI/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

§ 7. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

1) Burmistrz Szczuczyna powołuje komisję konkursową, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami, art. 15 ust 2d) w drodze zarządzenia.

2) Komisja konkursowa działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Szczuczyna powołującego daną komisję konkursową.

3) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Szczuczyna po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

§ 8. Ustala się na rok 2011 następujące priorytety dla Gminy Szczuczyn.

1) W dziale "Kultura i sztuka":

a) Ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego; ochrona tożsamości kulturowej; popieranie inicjatyw artystycznych, twórczych i hobbystycznych społecznego ruchu kulturalnego.

b) Stwarzanie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym; kontynuacja wieloletnich cyklicznych inicjatyw; podejmowanie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury.

2) W dziale "Kultura fizyczna, sport i turystyka":

a) Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

b) Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo.

c) Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych.

3) W dziale "Ochrona zdrowia":

a) Działania profilaktyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącej chorób cywilizacyjnych.

b) Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

c) Publiczna edukacja zdrowotna.

d) Wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4) W dziale "Przeciwdziałanie patologiom społecznym":

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

c) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

§ 9. Ocena realizacji programu współpracy.

2. Burmistrz Szczuczyna dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu współpracy w oparciu o następujące kryteria:

1) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu współpracy,

2) liczbę osób zaangażowanych w realizację programu współpracy,

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy,

4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom.

3. W terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia każdego roku Burmistrz Szczuczyna przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedzający.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Zasady konsultowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) określone są w uchwale Rady Miejskiej nr 175/XLI/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

2. Program współpracy na rok 2011 realizowany jest w roku budżetowym 2011.

3. Za realizację programu współpracy odpowiada Burmistrz Szczuczyna.

4. Za realizację poszczególnych zadań ujętych w programie współpracy odpowiadają kierownicy referatów bądź kierownicy jednostek organizacyjnych, które realizują dany rodzaj zadań publicznych.

W sprawach nie uregulowanych w programie współpracy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2736

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe