Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2010
Opublikowano: 2010-12-23

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy i miasta Szczuczyn na lata 2010-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy i miasta Szczuczyn na lata 2010-2032. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2-4 art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zmianami)

Burmistrz Szczuczyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy i miasta Szczuczyn na lata 2010-2032. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 27 grudnia 2010 r. do 17 stycznia 2011 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Tysiąclecia 23,

w pokoju nr 12 w godzinach od 8.00 -15. 00.

Zgodnie art. 54 ust. 2 w związku z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych opracowań i dokumentów.

Składane uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie przewidzianej w art.40 cytowanej ustawy tj. na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Miejskim Szczuczyn Pl. Tysiąclecia 23, pokuj nr 12 lub na adres poczty e-mail um@szczuczyn.pl w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Szczuczyna.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

mgr Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2092

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe