Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2009
Opublikowano: 2009-07-30

Powiadomienie o wyborze oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: SGR. 3410-3/09

Nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn

Przedmiot zamówienia

"Zagospodarowanie parku miejskiego w Szczuczynie przy ulicy Senatorskiej na działce o numerze geodezyjnym 801"

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Numer części*

Nie dotyczy

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

ABIES Kuczyńscy S.C. Miecze 26- 19-206 Rajgród

Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta kompletna spełniająca wymogi SIWZ, korzystna pod względem zaproponowanej ceny.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem

1.

ABIES Kuczyńscy S.C. , Miecze 26, 19-206 Rajgród

100,00

100,00

*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części

Szczuczyn, dnia 30.07.2009r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2554

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe