Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2009
Opublikowano: 2009-12-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 29, 30 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Szczuczyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.12.2009r. do 15.01.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pokój nr 12 w godzinach od 9:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu08.01.2010r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie przy
ul. Strażackiej 11 o godz. 10°°.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium na piśmie.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (um@szczuczyn.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Szczuczyna.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2010r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w plikach PDF i JPG spakowane do formatu ZIP o rozmiarze 135 MB dostępne jest pod poniższym linkiem:

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3136

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe