Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-08-29

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: budowę hali

Szczuczyn dnia 2008-08-28.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie".

Na podstawie art. 183 ust. 6, art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Szczuczynie zawiadamia, że powtórzono czynność badania i oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu na "Budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie".

W wyniku powtórzenia czynności niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako że najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę, jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 4.299.151,52 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4.065.000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że niżej wymienieni wykonawcy zostają wykluczeni z udziału w postępowaniu a ich oferty uznaje się za odrzucone:

ZAKŁAD MURARSKI Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel - Rowińska

ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Podstawa prawna decyzji - art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W załączniku nr 3 do oferty "wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min 2.000 tys. zł " wymieniony oferent wykazał dwa wybudowane obiekty w latach 2003-2007 i w 2002 roku wykazał jeden budynek o wartości brutto powyżej 2.000 tys. zł /dwa pozostałe wykazane obiekty posiadały wartość brutto poniżej 2.000 tys. zł/.

Inwestycja -rozbudowa Szkoły Podstawowej na potrzeby Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej zrealizowana została zgodnie z wykazem i referencjami w 2002 r. tj. przed okresem określonym w pkt 6.3 SIWZ.

Tym samym Wykonawca nie wykazał wymaganych min. 3 robót budowlanych rozpoczętych i zakończonych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat o wartości min 2.000 tys. zł. i nie spełnił jednego z warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje zgodnie z pkt VI SIWZ wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Ponadto złożona oferta nie zawiera kompletnego kosztorysu - brak jest części kosztorysu robót budowlanych hali sportowej obejmującej pozycje od 3.317 do 3.74 /łącznie 61 pozycji/.

Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w najbliższym terminie w BZP.

Oferenci biorący udział w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni pisemnie o ogłoszeniu następnego przetargu.

Burmistrz

inż. Waldemar Szczesny

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2300

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe