Dziś jest: Czwartek 13 grudnia 2018, Imieniny: Łucji, Otylii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-03-25

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Szczuczyn, dnia 25.03.2008r.

OGOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

            Burmistrz Szczuczyna informuje mieszkaäc˘w miasta i caˆej gminy, že przystĽpiono do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013. Plan Rozwoju Lokalnego bŠdzie zawieraˆ projekty i/lub zadania inwestycyjne przewidziane na lata 2008 - 2013. Ma za cel powiĽzanie projektu(-˘w) z celami Strategii Przestrzenno - Spoˆeczno - Gospodarczego Rozwoju Gminy, z innymi dziaˆaniami realizowanymi na terenie Gminy oraz wskazanie Ťr˘deˆ finansowania projektu(-˘w). Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbŠdnym do ubiegania siŠ o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Burmistrz Szczuczyna

ZWRACA SI¨ Z PRO—B¤

-       do podmiot˘w gospodarczych,

-       przedsiŠbiorc˘w,

-       organizacji pozarzĽdowych,

-       oraz innych potencjalnych os˘b i organizacji

zamierzajĽcych w latach 2008 - 2013 (lub perspektywicznie do 2015r.) rozpoczĽ† inwestycje na terenie Gminy Szczuczyn o zgˆoszenie planu(-˘w) w formie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego. NiezbŠdnym jest okre˜lenie charakteru inwestycji i przewidywanego harmonogramu. Podmioty, kt˘rych inwestycje nie zostanĽ ujŠte w w/w Planie mogĽ mie† problemy z uzyskaniem ˜rodk˘w z funduszy europejskich. Propozycje prosimy skˆada† wyˆĽcznie na specjalnie przygotowanych formularzachw nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia br. w sekretariacie Gminy lub wysyˆajĽc na adres:

            UrzĽd Miejski w Szczuczynie

plac TysiĽclecia 23,

            19-230 Szczuczyn,

            e-mail: um@szczuczyn.pl

Formularze sĽ dostŠpne w sekretariacie UrzŠdu Miasta w pokoju nr 1.

Szczeg˘ˆowe informacje w powyžszej sprawie možna uzyska† pod nr tel. 086 273 50 80

prosi† PaniĽ AnnŠ KuczyäskĽ

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 968

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe