Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-11-18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. funduszu alimentacyjnego

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

III. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, socjologia, resocjalizacja, pomoc społeczna i pokrewne lub podyplomowe z w/w kierunków;

b) znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,

c) umiejętność pracy na komputerze.

IV. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w urzędzie, w tym na pokrewnych stanowiskach,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,

d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

e) dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność negocjowania,

f) dokładność, terminowość, samodyscyplina;

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

1) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń alimentacyjnych.

3) Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń alimentacyjnych.

4) Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5) Przygotowywanie projektów decyzji przyznających i zmieniających prawo do świadczeń alimentacyjnych.

6) Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

7) Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

8) Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie i uaktualnianie rejestru dłużników alimentacyjnych.

9) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

10) Współpraca z urzędem wierzyciela i dłużnika, z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji.

11) Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

12) Zastępowanie w razie konieczności pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

13) Wykonywanie innych zadań według wskazań bezpośredniego przełożonego oraz kierownictwa urzędu.

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) curriculum vitae wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

c) kserokopie świadectw pracy;

d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

f) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

g) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

j) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

k) UWAGA: list motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie na parterze urzędu, w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w terminie do dnia 05 grudnia 2008r. r. Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Dodatkowe informacje

1) Aplikacje niekompletne, a także takie, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą

rozpatrywane.

2) Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

3) Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

4) Dokumenty, które nie spełniają wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu zostaną zniszczone Komisyjnie po 14dniach od daty rozstrzygnięcia konkursu.

5) Informujemy, iż planowane zatrudnienie nastąpi z dniem 02 stycznia 2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Zawarcie umowy na czas nieokreślony zostanie poprzedzone umowami: na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy - na czas określony.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie tel.0-86 273 50 80.

Szczuczyn, dnia 18 listopad 2008 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2386

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe