Dziś jest: Środa 12 grudnia 2018, Imieniny: Adelajdy, Aleksandry .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-03-19

Informacja o realizacji przez Gminę Szczuczyn Programu Integracji Społecznej

INFORMACJA

UrzĽd Miejski w Szczuczynie uprzejmie informuje, iž Gmina Szczuczyn w latach 2008-2009 w ramach ˜rodk˘w pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar˘w Wiejskich realizowa† bŠdzieProgram Integracji Spoˆecznej, w kt˘rym na usˆugi dla dzieci i mˆodziežy oraz spoˆeczno˜ci lokalnejprzeznaczona zostaˆa kwota 341 722,80 zˆ.

Og˘lny zarys zaplanowanych usˆug spoˆecznych stanowi ponižszy Plan Dziaˆania

PLAN DZIAANIA PROGRAMU INTEGRACJI SPOECZNEJ GMINY SZCZUCZYN

1. Adres gminy

Wojew˘dztwo

Podlaskie

Miejscowo˜†

Szczuczyn

Ulica

Plac TysiĽclecia

Nr domu

23

Kod pocztowy

19-230 Szczuczyn

2. Osoba do kontakt˘w roboczych z Regionalnym O˜rodkiem Polityki Spoˆecznej

ImiŠ

Zofia

Nazwisko

Janiszewska

Stanowisko

Kierownik OPS w Szczuczynie

Nr telefonu

86 273 50 80

Nr faksu

86 273 50 81

Adres poczty e-mail

ops@szczuczyn.pl

3. Og˘lny opis zaplanowanych usˆug spoˆecznych:

Zgodnie z potrzebami spoˆecznymi, ustalonymi podczas spotkaä roboczych z zespoˆem reprezentujĽcym spoˆeczno˜† lokalnĽ oraz zapisami Strategii RozwiĽzywania Problem˘w Lokalnych Gminy Szczuczyn planujemy w 2008-2009 r. realizacjŠ nastŠpujĽcych usˆug:

1. Usˆugi dla dzieci i mˆodziežy:

Dostarczenie niezbŠdnej wiedzy i umiejŠtno˜ci, upowszechnianie kultury w tym:

A. Utworzenie zespoˆ˘w taäca regionalnego dla dzieci i mˆodziežy w wieku od 7 do 18 lat w tym zatrudnienie instruktora do nauki taäca.

B. Aktywne wakacje i ferie w Gminie

2. Usˆugi dla spoˆeczno˜ci lokalnej

Rozszerzenie oferty integracyjnej spŠdzania czasu wolnego dla spoˆeczno˜ci lokalnej w tym:

A. Utworzenie i prowadzenie ˜wietlicy wielofunkcyjnej.

B. Podtrzymywanie i wskrzeszanie obrzŠd˘w i tradycji ludowych w gminie, w tym organizowanie okoliczno˜ciowych uroczysto˜ci, promowanie zdrowego stylu žycia, organizacja wypoczynku, promowanie nowych technologii edukacyjnych.

C. Podnoszenie aktywno˜ci mieszkaäc˘w. Integracja poprzez sport i zabawy plenerowe.

3. Wsparcie edukacyjne:

A. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji os˘b na potrzeby zasob˘w lokalnych gminy.

B. Warsztaty w dziedzinie kultury i tradycji, wyjazdy studyjne.

Burmistrz Szczuczyna

Waldemar Szczesny

Szczuczyn, dn. 19.03.2008r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1026

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe