Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-08-24

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z przepisów:

· ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm)

· rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zmianami)

i obejmuje przede wszystkim:

· wymiar podatków i opłat lokalnych od osób prawnych,

· wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

· wystawianie nakazów łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych,

· prowadzenie dokumentacji w sprawach umorzeń, rozkładania raty odraczania terminów płatności podatków i opłat osób fizycznych i prawnych oraz obliczanie ich skutków finansowych,

· prowadzenie wykazu podatków, którym umorzono zaległości podatkowe,

· aktualizacja stanu gruntów i nieruchomości na podstawie aktów notarialnych, umów dzierżawy, decyzji w sprawie dokonanych zmian w ewidencji gruntów,

· prowadzenie kart gospodarstw rolnych i nieruchomości osób fizycznych,

· prowadzenie dokumentacji z zakresu ustawowych ulg i zwolnień podatkowych,

· wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o dochodowości z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

· współpraca z KRUS,

· prowadzenie dokumentacji z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

· sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie skutków finansowych udzielonych ulg, zwolnień, utraconych dochodów podatkowych, pomocy dla przedsiębiorców z budżetu Gminy.

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie.

Preferowane będą:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.

2. Staż pracy w księgowości jednostek finansów publicznych.

3. Staż pracy na samodzielnym stanowisku w księgowości.

4. Umiejętność obsługi komputera m.in. obsługa pakietu biurowego.

5. Umiejętność podejmowania decyzji i analizy różnorodnych zagadnień z zakresu działania stanowiska pracy.

6. Zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych działań.

7. Znajomość zagadnień z zakresu podatków i opłat.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

3. Kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopie dowodu osobistego.

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 ze zm.)".

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym" należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn.

Termin składania dokumentów upływa dnia 11.09.2007r.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.szczuczyn.um.bip.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

Szczuczyn, 24.08.2007r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2424

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe