Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-09-21

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi informatycznej sekretariatu

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ds. obsługi informatycznej sekretariatu, stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych w Referacie Ogólnym

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· wprowadzanie korespondencji w system elektronicznego obiegu dokumentów (skanowanie, rejestracja) i jej rozdział po dekretacji na poszczególne stanowiska pracy,

· przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dot. stypendiów i zasiłków szkolnych,

· współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych,

· przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,

· podejmowanie decyzji w kwestii przygotowania wniosku o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u wnioskodawcy,

· obliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych,

· sporządzanie zestawień miesięcznych do wypłaty dodatków mieszkaniowych i przygotowywanie do budżetu zapotrzebowania na wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi.

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Preferowane będą:

1. Wykształcenie wyższe informatyczne.

2. Umiejętność obsługi komputera m.in. obsługa pakietu biurowego.

3. Umiejętność podejmowania decyzji i analizy różnorodnych zagadnień z zakresu działania stanowiska pracy.

4. Zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych działań.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys ( CV) i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

3. Kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopie dowodu osobistego.

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 ze zm.)".

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi informatycznej sekretariatu, stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych w Referacie Ogólnym" należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Szczuczynie

Plac Tysiąclecia 23

19-230 Szczuczyn.

Termin składania dokumentów upływa dnia 09.10.2007r.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.szczuczyn.um.bip.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.


Szczuczyn, 2007.09.21

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2338

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe