Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-08-17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przebudowa drogi gminnej w Rakowie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000,00 EURO.

 

Przetarg nieograniczony

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rakowie.

 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

Burmistrz Szczuczyna 
19-230 Szczuczyn 
Plac 1000-lecia nr 23 
pow.  grajewski,  woj. podlaskie 
tel./fax.  (0-86) 273-50-80,  273-50-80 
e-mail: 
um@szczuczyn.pl

NIP 719-10-09.960

2. Tryb udzielenia zamówienia.

 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rakowie w km 0+000 ÷ 0 + 480,

0+000 ÷ 0+120 o łącznej długości 600 m w zakresie wyrównania podbudowy

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i ułożenia warstwy wyrównawczo-wzmacniającą  z betonu asfaltowego o grubości 3,0 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3,0 cm zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną z dnia 14.07.2006 r.

 

4.  Wymagany minimalny termin gwarancji – 36 m-cy.

 

5. Opis sposobu przedstawienia ofert częściowych i wariantowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: 20 październik 2006 r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U 19 poz. 177 z późn. zm./ zwanej dalej  P.z.p.;

- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową zapewniającą wykonanie tego zadania; 
- zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej  3 zadania odpowiadające charakterowi

zamówienia;
- dysponują niezbędnym sprzętem , narzędziami i urządzeniami do realizacji przedmiotowego zamówienia;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , oraz pracownikiem który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane " (Dz. U.

z 2003 r.  Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm. ) może pełnić samodzielną funkcję techniczną

w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności remont dróg i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączników i dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana

w art. 89 ust. 1 P.z.p.

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

    ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

    upływem terminu składania ofert,

b/ aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału

    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

    potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na

    ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

    prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione       

    nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c/ aktualną  informację z banku wydaną nie wcześniej niż 6 tygodni przed złożeniem

    oferty o dysponowaniu środkami finansowymi lub zdolnością kredytową zapewniającą

    wykonanie zadania,

d/ oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu /art. 24 ust.2 pkt 3  P.z.p/ ( załącznik nr 4);

e/ wykazu robót zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat (załącznik nr 5 );
f/ wykazu posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia (załącznik nr 6 );
g/ wykazu osób , które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w jego realizacji ,

   wraz z określeniem ich kwalifikacji  (załącznik Nr 7), oraz przedłożenie właściwych  

   uprawnień i stosownych aktualnych  zaświadczeń o przynależności do właściwej izby

   samorządu zawodowego.

 

9.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

        przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych

w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Numer  telefonu i faksu: /086/ 273 50 80,  273 50 81.

 

10.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

 

     Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w sprawach proceduralnych - Galiński Kazimierz –Kierownik Referatu SGiR,
-w sprawach merytorycznych  Janusz Biedrzycki.

Numer  telefonu i faksu do kontaktu: /086/ 273 50 80,  273 50 81.

 

11.Wymagania dotyczące wadium

 

     Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium.

 

12.  Termin związania ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni  od upływu terminu  składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach  na co najmniej  7 dni przed upływem  terminu związania  ofertą zamawiający  może tylko jeden raz zwrócić  się do wykonawców  o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  30 dni.

 

13.  Opis sposobu przygotowania ofert

 

Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może  spowodować odrzucenie oferty:

1)  oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz przy użyciu nośnika pisma  nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone  na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym;

2)  oferta może być  złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego  na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;

3)  każda strona  oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;

4)  każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

5)  oferent  może złożyć tylko  jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

6)  oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem "Oferta –przebudowa drogi gminnej w Rakowie"  oraz

z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

7) Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty oraz ma prawo do wycofania oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian i poprawek lub wycofania  przed terminem składania ofert.

8) Powyższe powiadomienie musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta oznakowanych dodatkowo dopiskiem " ZMIANA", "WYCOFANIE" 

 

14. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego

w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Plac 1000-lecia nr 23  w terminie  do dnia 11.09.2006 r. do godz. 9.30. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Szczuczynie

Plac 1000-lecia nr 23, pokój nr 11 w dniu 11.09.2006 r. o godz. 10.00.

 

15.  Opis sposobu obliczenia ceny

 

Wykonawca określa i podaje  w ofercie całkowitą cenę /brutto/ wykonania zamówienia  łącznie z  VAT. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

16.  Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- cena -100%

Sposób oceniania ofert:

 

     S - liczba otrzymanych punktów przez wykonawcę = n : w x 100x100 %

          w którym :

     n- najniższa zaoferowana cena,

     w- cena  badanej oferty,

 

          Najwyższa ilość uzyskanych punktów /S/ stanowi podstawę do wyboru oferty.

     Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

17.  Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż we wzorze umowy.

 

18.  Wzór umowy

       

Wzór umowy stanowi załącznik  nr 3.

 

19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

         postępowania  o udzielenie zamówienia

 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia  przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz

w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

Protest  wnosi się w terminie  7 dni od dnia , w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  jego wniesienia 

a w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie można wnieść protestu później niż  3  dni przed upływem terminu składania ofert.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego  w taki sposób, że zamawiający będzie mógł zapoznać się z jego treścią.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne  tylko przed zawarciem umowy.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub zaniechanie zamawiającego,

a także zawierać żądanie,  zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Zamawiający rozstrzyga  protest nie później  niż w terminie 5 dni od dnia jego  wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu  w tym terminie  uznaje się za jego oddalenie.

Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich wykonawców o powtórzeniu lub dokonaniu czynności.

Od oddalenia lub odrzucenia  protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa) w terminie 5 dni od

dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu równocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

20. Dodatki

 

Załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1/ formularz oferty- zał. nr 1.

2/ przedmiar robót - zał. nr 2.

3/ wzór umowy-  zał. nr 3.

4/ oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

    na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. / -załącznik nr  4/.

5/ wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat – zał. nr 5.

6/ wykaz sprzętu, maszyn, urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia – zał. nr 6.

7/ wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zał. nr 7.

 

 

21. Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacja techniczną modernizacji

     drogi:

 

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi jest do wglądu w pokoju nr 11 i 12 Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00.

 

 

 

                     Sporządził:                                                           Zatwierdził:

 

               Janusz Biedrzycki                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 4.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

                     Oświadczam/ -y, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U 69 poz. 177/. nie podlegam/ -y wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

                                                             .………………………………………….....................

                                                             (data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 5.

 

 

 

WYKAZ

robót drogowych zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich 3 lat.

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie zrealizowanych zamówień.

Adres robót, zamawiający

Uwagi

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                              ……………………………..….

              (miejscowość, data)                                                                        (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 6.

 

 

 

WYKAZ

sprzętu, maszyn i urządzeń będących do dyspozycji dla potrzeb wykonania zamówienia.

 

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rod produkcji

Uwagi

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                              ……………………………..….

        (miejscowość, data)                                                                               (podpis)

 

 

 

Zał. Nr 7.

 

 

 

WYKAZ

osób które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2003 r.  Nr 207 , poz. 2016 z późn. zm. ) mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi

w zakresie budowy dróg i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Zakres uprawnień

Rok wydania uprawnień

1

2

3

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2217

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe