Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-08-17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy Szczuczyn

KONKURS NA ZASTĘPCĘ SKARBNIKA GMINY

Burmistrz Szczuczyna ogłasza postępowanie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy

Kandydatem może być osoba, która :

1. ma trzyletni staż pracy

2. ma obywatelstwo polskie

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i nie posiada nałogów

4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno skarbowe

5. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości

6. posiada odporność na stres i wysokie poczucie odpowiedzialności

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie winny złożyć:

1. pisemne zgłoszenie do konkursu,

2. kwestionariusz osobowy,

3. list motywacyjny,

4. kopię dyplomu ukończenia studiów,

5. kopię dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

7. zaświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu , działalności instytucji państwowych oraz samorządowych , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe

9. kopię świadectw pracy,

10. opinię lub referencje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie - sekretariacie, pokój nr 1, Plac Tysiąclecia 23 w zamkniętej kopercie z napisem "Konkurs na Zastępcę Skarbnika Gminy" do dnia 4.09.2006r. do godz. 11.00

Inne informacje: Burmistrz Szczuczyna zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszeni wytypowani kandydaci, kandydat winien zaprezentować autorską koncepcję zarządzania finansami Gminy Szczuczyn. O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni pisemnie lub telefonicznie.


powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2297

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe