Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, Imieniny: Antoniego, Rościsława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-01-31

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Bzurach

Burmistrz Szczuczyna

ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej

w Bzurach

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz. 1854).

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)           uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)           życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)           akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)           dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)           dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)           ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)           zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)           oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póĽn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)           oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz.114);

11)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póĽn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs" w terminie do dnia 14 lutego 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

  2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczuczyna.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 


powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1030

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe