Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2005
Opublikowano: 2005-05-18

Prezentacja nowej oczyszczalni ścieków w Szczuczynie

Nasza najnowsza inwestycja !!!

"MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEPOMPOWNI PRZY OCZYSZCZALNI ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW P1 I P2 W MIEŚCIE SZCZUCZYN"

    W br. oddaliśmy do użytkowania nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Szczuczynie. Wcześniejsza oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze stawem doczyszczającym była obiektem przestarzałym technologicznie, który stwarzał kłopoty eksploatacyjne.
    Ze względu na zły stan techniczny obiektów i niewystarczające parametry technologiczne urządzeń, postawiono o likwidacji istniejącego modułu oczyszczalni Bioblok wraz z piaskownikiem i osadnikami wtórnymi oraz likwidacji kraty koszowej w przepompowni ścieków surowych.
    Procesy oczyszczania ścieków przebiegają obecnie na podstawowych urządzeniach oczyszczalni ECOLO-CHIEF, a poprawność działania całej oczyszczalni zapewniają niezbędne urządzenia towarzyszące.

Modernizacją objęte zostały następujące elementy istniejącej oczyszczalni:
1. Zbiornik zlewny.
2. Pompownia ścieków surowych z kratą koszową.
3. Staw doczyszczający.
4. Budynek socjalny.

    Przyjęta technologia oczyszczania ścieków ECOLO - CHIEF oparta na amerykańskich rozwiązaniach systemu CHIEF INDUSTRIES wraz ze zmianami modernizacyjnymi dokonanymi przez firmę "SUMAX", pozwala na uzyskanie wysokich efektów oczyszczania ścieków, spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
    Założono dwustopniowy mechaniczno - biologiczny proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, redukcją związków biogennych oraz stabilizacją i przeróbką osadu (odwodnienie, suszenie). W systemie ECOLO - CHIEF przewidziano również - w razie konieczności - możliwość podawania roztworu siarczanu żelaza w sposób ciągły lub doraźny, w zależności od potrzeby zwiększenia stopnia odfosforowania ścieków.
    W celu zwiększenia efektywności procesów oczyszczania ścieków istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonych ścieków do stawu nienapowietrzanego, pełniącego rolę III stopnia biologicznego oczyszczania ścieków - przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

Podstawowe procesy przebiegają w ciągu technologicznym składającym się z:

 • zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem,
 • osadnika wstępnego z komorą osadową,
 • jednostki oczyszczania biologicznego z odazotowaniem i odfosforowaniem (komora anoksyczna i komora napowietrzania),
 • osadnika wtórnego,
 • wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu.

  Na oczyszczalni wykonano również:
 • stację zlewczą z sitem i pomiarem,
 • zbiorniki zlewne ścieków dowożonych,
 • prasę osadu (w budynku technicznym),
 • budynek socjalny ze sterownią,
 • budynek techniczny,
 • zadaszone składowisko osadu odwodnionego,
 • urządzenie kontrolno - pomiarowe ścieków oczyszczonych.

      Rozwiązanie osadnika wstępnego, spełniającego równocześnie rolę komory fermentacyjnej oraz dodatkowe zastosowanie komory niedotlenionej gwarantuje osiągnięcie wysokiej efektywności usuwania związków biogennych tj. azotu i fosforu.
  Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika - rzeki Wissy.
      Inwestycja sfinansowana została środkami własnymi gminy a także środkami uzyskanymi z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Władze gminy głęboko wierzą w istniejącą świadomość ekologiczną mieszkańców Szczuczyna. Liczymy, iż w miarę rozwoju sieci kanalizacyjnej, poszczególni mieszkańcy będą podłączać się do sieci zbiorczej, co zapewni właściwą ochronę środowiska naturalnego i pozwoli w pełni wykorzystywać możliwości nowej oczyszczalni. Każda nasza inwestycja ma bowiem na celu poprawę warunków życia społeczności gminy, rozwój lokalny i ochronę środowiska naturalnego. 
 • powrót

  drukuj

  Liczba wyświetleń: 3176

  Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

  Realizacja InBloom - strony internetowe