Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2022
Opublikowano: 2022-06-15

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miejski w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę na zastępstwo w związku z nieobecnością usprawiedliwioną referenta  ds. inwestycji, zamówień publicznych
 i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Referacie Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

Wymagania:

·         obywatelstwo polskie;

·         wykształcenie średnie lub wyższe;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         umiejętność obsługi komputera (programy pakiet biurowy)

·         umiejętność obsługi platformy SL2014.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane,

2) znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,

3) zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

4) preferowane (nieobligatoryjne):

a) doświadczenie zawodowe, co najmniej 1 rok pracy,

b) posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego inwestycji,

c) przygotowywania umów, sporządzania rozliczeń kosztów zrealizowanych inwestycji,

d) doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu inwestycyjnego, organizacji i nadzoru robót budowlanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych

1)     W zakresie aplikowania o środki z zewnętrznych źródeł na współfinansowanie zadań Gminy, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej:

a)     bieżące monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów,

b)     bieżące monitorowanie ogłaszanych konkursów,

c)     opracowywanie dokumentów i wniosków aplikacyjnych,

d)     obsługa aplikacji SL2014, składanie wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji z instytucją odpowiedzialną za weryfikację dokumentów projektowych.

 

2)     W zakresie realizacji projektów, dla których referat rozwoju i inwestycji przygotowywał wnioski aplikacyjne:

a)     opracowywanie sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność,

b)     monitoring i kontrola zgodności realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie projektów oraz odpowiednimi podręcznikami / wytycznymi,

c)     prowadzenie i aktualizowanie bazy danych projektów Gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym upowszechnianie informacji o ich realizacji w mediach,

d)     współpraca z instytucjami płatniczymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, których inwestorem jest Gmina.

W zakresie zamówień publicznych:

1)     przygotowywanie dokumentacji przetargowej tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia, kryteriów wyboru ofert, szacowanie wartości zamówienia,

2)     przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez kierownika protokołów prac komisji przetargowej,

3)     udział w pracach komisji przetargowej.

W zakresie inwestycji:

1)     współpraca z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług przy inwestycjach realizowanych przez Gminę Szczuczyn,

2)     współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, odbiorach częściowych, końcowych, oraz przekazywaniu inwestycji użytkownikom,

3)     przygotowywanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy i dokumentacją niezbędna do sprawnego zakończenia i rozliczenia inwestycji,

4)     wykonywanie obmiarów powykonawczych inwestycji.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w ramach umowy na czas określony celem zastępstwa za długotrwale nieobecnego pracownika na pełen etat;

·         zdobycie cennego doświadczenia;

·         przyjazną atmosferę pracy;

·         stałe godziny pracy.

 

Zgłoszenia zawierające:

·          list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

·         kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·         kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

·         oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

·         kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

·         oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·         oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

·         dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

                                 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Referacie Rozwoju i Inwestycji” w terminie do
 29 czerwca  2022 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 80 lub w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój kadr nr 14, I – sze piętro).

                                                                                                                                                       

                                                                                                             

 

 

 


 

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 304

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe