Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Waltera .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2022
Opublikowano: 2022-10-13

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pracownika socjalnego (OPS)

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku pracownika socjalnego na umowę o pracę .

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
  o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm) tj. spełnienie co najmniej jednego
  z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę, a w szczególności:

  - ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  - ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  - ustanowienie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023,.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

  - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

  - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,

 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Pomost.
 2. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
 2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tytułu świadczeń.
 4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
 5. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajani niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstw.
 8. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Sporządzanie przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania i sprzętu komputerowego sprawozdań z realizacji świadczeń z pomocy społecznej oraz zbiorów centralnych.
 10. Opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sporządzenie list wypłat przyznawanych świadczeń.
 12. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 13. Systematyczne ewidencjonowanie realizacji świadczeń pomocy społecznej przy wykorzystaniu homologowanego Oprogramowania POMOST.
 14. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 15. Inne zadania zlecone przez Kierownika OPS w Szczuczynie nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na czas określony na pełen etat;
 • zdobycie cennego doświadczenia;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy.

Zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
 • dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

Dokumenty prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie  lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 27 października  2022 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP OPS w Szczuczynie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 81 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój nr 7).

 

Szczuczyn 13.10.2022r.

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Szczuczynie

Dorota Cecylia Łaguna

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 361

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe