Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2022
Opublikowano: 2022-06-02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. rozwoju przedsiębiorczości - referent

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

rozwoju przedsiębiorczości - referent

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie

plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości

Wymiar czasu pracy:        1 etat; 

Komórka organizacyjna: Referat ds. Współpracy Partnerskiej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest obywatelem polskim, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2) posiada wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane ekonomiczne lub zarządzanie;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

1) znajomość ustawy – Prawo zamówień Publicznych;

2) znajomość ustawy o finansach publicznych;

3) znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego; 

4) preferowane:

a) zdolności organizacyjne, komunikatywność, swoboda wypowiedzi, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

b) umiejętność wyszukiwania i analizy i informacji,

c) doświadczenie w procesie pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych,

d) łatwość w nawiązywaniu kontaktów w środowisku międzynarodowym (znajomość języka angielskiego i niemieckiego),

e) doświadczenie w doradztwie gospodarczym, współpraca z firmami lub organizacjami działającymi na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,

f) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych,

g) umiejętność zarzadzania stroną internetową,

h) umiejętność tworzenia, redagowania i prezentowania komunikatów tekstowych,

i) znajomość podstawowych technik Public Relations,

j) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,

k) umiejętność opracowywania dokumentów i wniosków aplikacyjnych.

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. nadzór i zarządzanie funkcjonowaniem Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości
  w Szczuczynie;
 2. inkubacja przedsiębiorców do LIP, w tym organizacja naborów dla podmiotów inkubowanych i korzystających z innych usług znajdujących się w ofercie LIP;
 3. organizacja usług znajdujących się w ofercie LIP, w tym poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację usług szkoleniowych i doradczych;
 4. reprezentacja LIP na zewnętrz celem nawiązywania współpracy z innymi jednostkami, których włączenie w działania LIP jest niezbędne do świadczenia atrakcyjnych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (w tym jednostki naukowe, PUP, szkoły, eksperci branżowi, UP etc.);
 5. inicjowanie współpracy gospodarczej i poszukiwanie partnerów biznesowych
  dla przedsiębiorstw lokalnych korzystających z usług LIP;
 6. przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej Gminy, jej weryfikacja i bieżąca aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 7. organizacja szkoleń dla przedsiębiorców oraz działań promujących ofertę inwestycyjną Gminy;
 8. organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy Szczuczyn i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
 9. asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego,
 10. opieka proinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Gminy;
 11. współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsłudze inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, PAIH oraz innymi partnerami regionalnymi i krajowymi;
 12. znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania;
 13. udział w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów;
 14. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych z różnych źródeł wspierających działania ujęte w pkt 1-13.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym

 1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek, pomieszczenie pracy oraz pomieszczenia socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

Zatrudniona osoba podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Powyższe wiąże się z zawarciem umowy na czas określony, a następnie po pozytywnie zdanym egzaminie, jej przedłużeniem lub zawarciem umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 1. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Burmistrz Szczuczyna informuje, że w maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% i wynosił 2,92 %.

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) życiorys i list motywacyjny;

3) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

6) oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (klauzula w załączeniu);

 1. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie innych umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rozwoju przedsiębiorczości” do dnia 17.06.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Szczuczyna

                                                                                                               Artur Kuczyński

Szczuczyn 02.06.2022rok

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 315

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe