Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-10-05

ZARZĄDZENIE NR 54/21 Burmistrza Szczuczyna z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 54/21
BURMISTRZA Szczuczyna

z dnia 5 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. 1038, poz. 1243 i poz. 1535)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku, tj. do 5 listopada 2021 r.

§ 3. Opinie należy składać na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 2: 

1) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (parter),  plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn; 

2) przesyłać pocztą na adres podany w pkt . 1;

3) pocztą elektroniczną na adres aromaniuk@um.szczuczyn.pl.

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

       2. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 408

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe